Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zondag, 08 juli 2012 14:03

Boxensysteem

Geschreven door 

De verschillende inkomsten worden in het nieuwe stelsel niet langer op dezelfde manier belast. In feite zijn er drie verschillende manieren van belastingheffing. Die zijn ondergebracht in drie zogeheten boxen. De meest voorkomende inkomsten zitten in box 1 (inkomen uit werk en woning) en worden daar belast tegen een progressief tarief van maximaal 52%. Het gaat om inkomsten uit arbeid, winst uit onderneming, inkomsten uit de eigen woning, en periodieke uitkeringen en verstrekkingen, waaronder oudedagsuitkeringen als lijfrenten. En hoewel veel aftrekposten zijn gesneuveld, blijven er toch een stuk of wat over die op deze inkomsten in mindering kunnen worden gebracht. Het gaat met name om de zogenoemde persoonsgebonden aftrek. Hieronder vallen bijvoorbeeld de uitgaven in verband met specifieke zorgkosten, scholing, giften en dergelijke.

Een tweede box is speciaal ontworpen voor het zogenoemde inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat is de winst die iemand maakt als hij een belang van meer dan 5% in een vennootschap of coöperatie heeft. Het gaat daarbij om de werkelijke inkomsten uit aanmerkelijk belang, dus zowel de dividenden als de koerswinst op de aandelen in deze vennootschappen, voor zover ze ook werkelijk worden gerealiseerd. Die worden in box 2 belast tegen 25%. Aangezien de winsten van de vennootschap daarvóór al zijn belast met 25% vennootschapsbelasting (met een opstapje van 20% over € 200.000), ligt de gecombineerde heffing tussen 40% (20% vennootschapsbelasting plus 25% van de resterende 80%) en 43,75% (25% plus 25% van de resterende 75%). Op deze inkomsten in box 2 wordt niet verder ingegaan.

Voor de vermogensinkomsten is ten slotte box 3 in het leven geroepen. Daarin worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. De werkelijke inkomsten worden echter niet belast en zijn daarom ook niet van belang voor het invullen van de aangifte. Men wordt geacht een rendement van 4% over de waarde van de bezittingen, na aftrek van de aan deze box toe te rekenen schulden, te behalen. Over dat veronderstelde rendement wordt vervolgens 30% belasting geheven. Uiteindelijk moet 1,2% van de waarde van de bezittingen worden betaald. Die heffing wordt aangeduid als de (forfaitaire) vermogensrendementsheffing. Tot de bezittingen die onder de vermogensrendementsheffing vallen, wordt tevens de eventuele tweede woning – waaronder de vakantiewoning – gerekend. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de verdeling van het inkomen over de drie boxen.

Tabel 1      Drie boxen: soort inkomen, heffingsgrondslag en tarief

 Box 1: inkomen uit werk en woning  Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belasting Box 3: inkomen uit sparen en beleggen
 Inkomen bestaat uit

Winst uit onderneming

Loon

Resultaat uit overige werkzaamheden

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Inkomsten uit eigen woning

Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (lijfrenten)

Negatieve persoonsgebonden aftrekposten

Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang (dividend)

Vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang (verkoopwinst of -verlies op aandelen)

 Overige inkomsten, bijvoorbeeld uit:

• aandelen

• obligaties

• (spaar)bankrekeningen

• onroerende zaken die niet tot box 1 behoren

• lijfrenten en kapitaalverzekeringen die niet tot box 1 of box 2 behoren

 heffing vindt plaats over  werkelijk inkomen minus bepaalde aftrekposten, zoals lijfrentepremies en persoonsgebonden aftrek  werkelijk inkomen minus daarop drukkende kosten en (onder voorwaarden) de persoonsgebonden aftrek  4% van de waarde van de bezittingen minus de daarop betrekking hebbende schulden die niet in box 1 of box 2 vallen en (onder voorwaarden) de persoonsgebonden aftrek
 tarief bedraagt (inclusief premie volksverzekeringen)  33,1% (65-plussers 15,2%) tot 52%  25%  30%


Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 09:51
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login