Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zondag, 08 juli 2012 14:31

Box 1: inkomen uit werk en woning

Geschreven door 

In zijn algemeenheid is het zo dat vrijwel alle inkomsten, met uitzondering van spaar- en beleggingsinkomsten, in box 1 vallen. Op grond van art. 3.1 Wet IB 2001 gaat het om de volgende inkomensbestanddelen:
a. belastbare winst uit onderneming;
b. belastbare loon;
c. belastbare resultaat uit overige werkzaamheden;
d. belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
e. belastbare inkomsten uit eigen woning.

De meeste particulieren hebben alleen te maken met de posten loon en inkomsten uit eigen woning. Mensen met een eigen woning hebben bovendien vaak een levensverzekering afgesloten die als kapitaalverzekering eigen woning kan zijn aangemerkt. Eventuele belastingheffing over een dergelijke polis gebeurt niet jaarlijks, maar pas wanneer die polis wordt gebruikt om de lening af te lossen. Daarnaast zijn er in box 1 nog 2 minder voor de hand liggende inkomensbestanddelen, te weten:
f. negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen;
g. negatieve persoonsgebonden aftrekposten.
Die vormen in feite een correctie voor aftrekposten wanneer daar in het verleden, naar achteraf blijkt, ten onrechte gebruikt van is gemaakt. Denk hierbij aan een lijfrentepremieaftrek waarvan later blijkt dat die ten onrechte is genoten, bijvoorbeeld omdat er een verboden handeling mee is gepleegd (zoals in beginsel afkoop van de polis), of omdat de werkgever pensioenaanspraken heeft toegekend of deze heeft verbeterd. Als waarschuwing melden wij nog dat een lijfrenteverzekering die eindigt door het overlijden van de verzekerde of begunstigde ook kan leiden tot belastingheffing over de waarde als die ineens wordt uitgekeerd.

Box 1 is tevens de box waarin men bepaalde aftrekposten kwijt kan; het gaat dan met name om:
h. aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld;
i. uitgaven voor inkomensvoorzieningen (lijfrentepremies);
j. persoonsgebonden aftrek (soms kan die ook in box 3 of box 2 worden afgetrokken).

Sinds lijfrentepremies niet meer zo makkelijk zijn af te trekken – daarvoor moet men een pensioentekort hebben – zullen niet veel particulieren daar nog mee te maken hebben. Uitkeringen uit in het (verre) verleden afgesloten lijfrenteverzekeringen worden echter wel belast in box 1.

Voor kosten die men maakt in verband met de dienstbetrekking, bestaat geen aftrekmogelijkheid. Wel heeft men recht op de arbeidskorting. Dat is geen aftrekpost, maar een korting op de verschuldigde belasting. Hiermee wordt voorkomen dat hogere inkomens netto meer profiteren van de aftrek dan lagere inkomens. De enige aftrekpost die werknemers thans nog hebben, is de reisaftrek. Deze heeft betrekking op de reiskosten voor woon-werkverkeer, en geldt alleen als de werknemer per openbaar vervoer naar zijn werk reist. Reist hij per auto, dan heeft hij dus geen aftrek meer. Wel mag de werkgever kosten aan deze werknemer belastingvrij vergoeden, al gelden daarbij soms beperkingen; voor reiskosten geldt bijvoorbeeld een maximum van € 0,19 per kilometer. Ook een OV-jaarkaart kan belastingvrij worden vergoed. Tot 2007 was er ook nog een zeedagenaftrek, maar die is komen te vervallen.

Tip

Omdat de werkelijke arbeidskosten niet meer kunnen worden afgetrokken, doet een werknemer er goed aan samen met zijn werkgever te overleggen of er wellicht onbelaste kostenvergoedingen mogelijk zijn. Mocht hij daar een deel van zijn brutoloon voor willen inruilen, dan moet hij zich wel realiseren dat dit gevolgen kan hebben voor zijn pensioenaanspraken en voor een eventuele werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Overigens heeft de staatssecretaris van Financiën begin 2002 bekendgemaakt dat in sommige gevallen een verlaging van het brutoloon, onder gelijktijdige toekenning van een belastingvrije vergoeding, geen gevolgen hoeft te hebben voor de pensioenopbouw. In de praktijk blijken de pensioenfondsen hier echter niet zonder meer aan mee te werken.

Voor mensen die niet in dienstbetrekking werkzaamheden verrichten – zoals freelancers – geldt een systeem dat grofweg vergelijkbaar is met de fiscale regels voor ondernemers. Dat betekent dat ook een freelancer in principe een balans en een resultatenrekening moet opstellen. Soms kan echter worden volstaan met een eenvoudige kasadministratie. Het voordeel voor freelancers is dat ze niet onder de regels voor werknemers vallen. Daardoor kunnen ze wel de werkelijke met hun werkzaamheden samenhangende kosten aftrekken, al gelden daarbij nog wel enkele aftrekbeperkingen.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 09:46
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Schijventarief »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login