Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Snelwandeling door belastingstelsel

Snelwandeling door belastingstelsel

In box 3 valt, zoals vermeld, het inkomen uit sparen en beleggen. Hierop wordt een zogenoemde vermogensrendementsheffing losgelaten. Hierbij kijkt de fiscus niet naar de werkelijke beleggingsinkomsten – rente, dividend, koerswinsten en -verliezen, maar ook…
zondag, 08 juli 2012 14:45

Schijventarief

Geschreven door
De inkomsten in box 1 worden belast op basis van een schijventarief. In de eerste 2 schijven hoeft overigens maar een fractie aan belasting te worden betaald; het overgrote deel gaat op aan sociale verzekeringspremies.…
In zijn algemeenheid is het zo dat vrijwel alle inkomsten, met uitzondering van spaar- en beleggingsinkomsten, in box 1 vallen. Op grond van art. 3.1 Wet IB 2001 gaat het om de volgende inkomensbestanddelen:a. belastbare…
De drie boxen verschillen dus nogal. En dan gaat het niet alleen om het tarief, maar ook om de manier waarop het inkomen wordt bepaald. Het maakt daardoor nogal wat uit in welke box de…
zondag, 08 juli 2012 14:03

Boxensysteem

Geschreven door
De verschillende inkomsten worden in het nieuwe stelsel niet langer op dezelfde manier belast. In feite zijn er drie verschillende manieren van belastingheffing. Die zijn ondergebracht in drie zogeheten boxen. De meest voorkomende inkomsten zitten…
De huidige inkomstenbelasting bestaat sinds 1 januari 2001. Ze is in de plaats gekomen van de inkomstenbelasting die medio jaren zestig is ingevoerd. De oude wet belastte het inkomen volgens een totaal andere structuur en…
Iedereen wordt geacht de wet te kennen. De praktijk is echter anders en zelfs al is de inkomstenbelasting een wet waarmee werkelijk iedereen ten minste 1-maal per jaar te maken heeft, vrijwel niemand kent er…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login