Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen

Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen

Uitgaven die worden gedaan op grond van een dwingende morele verplichting blijven aftrekbaar. Deze aftrekmogelijkheid is onder andere bedoeld voor ongehuwde en niet als partners geregistreerd staande samenwonenden die uit elkaar gaan; degene die een…
Aftrekbaar is voorts een in rechte vorderbare periodieke uitkering en verstrekking die berust op een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Denk aan de situatie dat iemand een vergoeding moet betalen aan degenen die door zijn toedoen…
Ook als aanspraken van de ex-partner op iemands pensioen onderling worden verrekend, zijn de betalingen aftrekbaar (Art. 6.6 Wet IB 2001). Voorwaarde is wel dat de betalingen in de vorm van een lijfrente worden gegoten.…
woensdag, 11 juli 2012 14:58

Bijstandsverhaal

Geschreven door
Op grond van de Wet werk en bijstand kan een gemeente de kosten van bijstand verhalen op degene die tot onderhoud verplicht is na een echtscheiding. Bedragen die de gemeente op die manier op iemand…
woensdag, 11 juli 2012 14:57

Afkoop van alimentatie

Geschreven door
Ook de afkoop van alimentatie is aftrekbaar. De afkoop kan ook in de vorm van de betaling van een lijfrentepremie aan een erkende verzekeraar worden gegoten. Het moet wel gaan om een direct ingaande lijfrente…
De alimentatie, of een deel daarvan, kan ook in de vorm van gratis huisvesting worden gegoten; de ex-echtgenoot mag dan bijvoorbeeld in de voormalige echtelijke woning blijven wonen. In een dergelijke gedoogsituatie wordt het aandeel…
woensdag, 11 juli 2012 14:55

Alimentatie aan kinderen

Geschreven door
De alimentatie die aan kinderen wordt betaald, is niet aftrekbaar. Anderzijds is die alimentatie ook niet belast bij de ontvanger. Voor zover één bedrag wordt betaald aan de ex-echtgenoot en het kind of de kinderen,…
Dat alimentatie aan een ex-echtgenoot moet worden betaald, vloeit rechtstreeks voort uit het familierecht. In het algemeen duurt de alimentatieplicht 12 jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van…
Het gaat hier om uitgaven in de familiesfeer. Denk aan alimentatie en andere daarmee gelijkgestelde betalingen aan de ex-echtgenoot – zoals de afkoopsom van een alimentatieverplichting – en aan periodieke betalingen in verband met een…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login