Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:53

Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen

Geschreven door 
Het gaat hier om uitgaven in de familiesfeer. Denk aan alimentatie en andere daarmee gelijkgestelde betalingen aan de ex-echtgenoot – zoals de afkoopsom van een alimentatieverplichting – en aan periodieke betalingen in verband met een wettelijk verplichte schadevergoeding. Op grond van art. 6.3, eerste lid, Wet IB 2001 behoren de volgende uitgaven tot de persoonsgebonden aftrek:
a. periodieke uitkeringen en andere bedragen die op grond van het familierecht verschuldigd zijn – meestal in de vorm van alimentatie – behalve als het gaat om bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn. Alimentatiebetalingen voor kinderen zijn dus niet aftrekbaar. Ook uitgaven die kinderen doen voor de ondersteuning van hun ouders zijn niet aftrekbaar;
b. een afkoopsom van zulke uitkeringen of verstrekkingen aan de ex-echtgenoot;
c. door de gemeente verhaalde kosten van de bijstandsuitkering voor de ex-echtgenoot of degene waarvan men duurzaam gescheiden leeft;
d. het bedrag dat de ex-echtgenoot of degene van wie men duurzaam gescheiden leeft, betaalt ter verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan de premies ooit zijn afgetrokken;
e. uitgaven voor de kosten van levensonderhoud van iemand wiens schade men wettelijk verplicht is te vergoeden (bijvoorbeeld een schade-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een door de belastingplichtige veroorzaakt auto-ongeval);
f. uitgaven op grond van een dringende morele verplichting om in iemands levensonderhoud te voorzien.
De waarde van het verstrekte woongenot, voor zover de hiervoor genoemde onderhoudsverplichtingen in de vorm van huisvesting worden gegoten (Art. 6.3, tweede lid, Wet IB 2001).
In de conclusie van A-G Van Ballegooijen 17 juli 2008, nr. 07/12914, LJN: BD9217, V-N 2008/39.11 komt de vraag aan de orde of een alimentatieverplichting een schuld vormt die tot het box 3 vermogen behoort. De wetgever hanteert een ruim schuldbegrip. Een schuld valt in box 3 als ze waarde in het economische verkeer heeft en de schuld zelf of de verplichtingen uit de schuld niet in box 1 of box 2 valt. Het lijkt echter niet aannemelijk dat de wetgever heeft beoogd alimentatieverplichtingen aan box 3 toe te rekenen. Alimentatieverplichtingen komen voort uit de familiekring en hebben doorgaans geen waarde in het economische verkeer. Daarentegen wordt in de literatuur betoogd dat de familiekring wordt doorbroken bij beëindiging van het huwelijk, waardoor de alimentatieverplichting onder het schuldbegrip kan vallen. Dat geldt ook voor alimentatie uit een dringende morele verplichting die in rechte vorderbaar is. In geval van afkoop heeft de alimentatieplicht wel degelijk waarde in het economische verkeer. Op 27 februari 2009 oordeelde de Hoge Raad dat de verplichting tot het doen van periodieke giften terecht als schuld is opgenomen bij het belastbare inkomen in box 3 (HR 27 februari 2009, nr. 07/12914, LJN: BD9217, V-N 2009/11.10 na conclusie van A-G Van Ballegooijen 17 juli 2008, V-N 2008/39.11). Naar aanleiding van deze uitspraak is de Wet IB 2001 met terugwerkende kracht tot en met 30 december 2009 zodanig gewijzigd dat een betalingsverplichting die valt onder de persoonsgebonden aftrek geen schuld in box 3 vormt (Antwoord op Kamervragen door de staatssecretaris van Financiën 20 april 2009, nr. DGB2009/1878U en Wet van 23 december 2009, Belastingplan 2010, Stb. 2009, 609, Kamerstukken 32 128). Rechtbank Breda oordeelde dat een belastingplichtige zijn alimentatieverplichting mag opnemen als persoonsgebonden aftrek en diezelfde verplichting als schuld in aftrek mag brengen op zijn belastbare inkomen in box 3 (Rechtbank Breda 11 december 2009, nr. AWB 08/5017, LJN: BK8074). Ondertussen heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze zaak. De Hoge Raad acht dat naar vóór 2009 geldend recht, de schuld wegens alimentatiebetalingen aan de gewezen echtgenoot tot aftrek in box 3 leidt (Hoge Raad 20 september 2010, nr. CPG 10/00367, LJN: BO0403
Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 13:32
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Alimentatie aan ex-echtgenoot »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login