Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
donderdag, 12 juli 2012 12:44

Aftrekbare giften

Geschreven door 
Als iemand een bedrag schenkt voor een goed doel, is dat vaak aftrekbaar. Dat is de bekende giftenaftrek. De regeling bestaat uit 2 delen: er bestaan periodieke en andere giften (Art. 6.32 tot en met art. 6.39 Wet IB 2001). Vanaf 1 januari 2008 moet de ontvanger van de gift (een algemeen nutbeogende instelling (ANBI)) een beschikking van de belastingdienst hebben voordat de giftenaftrekregeling en de vrijstelling in de schenk- en erfbelasting van toepassing zijn. Voor de verkrijging van deze voor bezwaar vatbare beschikking moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan (Art. 41a en art. 41b Uitv.reg. IB 2001). Vanaf 2008 valt ook een buitenlandse instelling die is gevestigd in een EU-lidstaat, de Nederlandse Antillen, Aruba of een aangewezen mogendheid onder de voornoemde faciliteiten (Voetnoot van de redactie: De Nederlandse Antillen, bestaande uit de vijf eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en het zuidelijke deel van Sint Maarten (het noordelijke deel van dit eiland behoort tot Frankrijk) en Aruba, zijn op 10 oktober 2010 opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden, onder voorwaarden, zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden 'bijzondere' gemeenten van Nederland). De beschikking moet worden aangevraagd bij het managementteam van de Belastingdienst/Oost Brabant/kantoor 's-Hertogenbosch (Art. 13a Uitv.reg. Belastingdienst 2003, Stcrt. 2007, 251). In bijzondere omstandigheden kan aan de beschikking terugwerkende kracht worden verleend (Art. 41a, tweede lid, Uitv.reg. IB 2001). Op de website van de belastingdienst (Programma ANBI opzoeken) is te vinden welke instellingen zijn aangewezen als ANBI-instelling en welke instellingen hun status hebben verloren. Het besluit van 6 april 2010, nr. DGB2010/1594M, Stcrt. 2010, 5728, V-N 2010/20.12 behandelt het beleid over de giftenregeling en de aanmerking als ANBI in verband met de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2010. In onderdeel 3.3 is goedgekeurd dat onder voorwaarden aftrekbaar blijven de lopende verplichtingen tot het doen van periodieke giften aan instellingen die niet meer als ANBI zijn aangemerkt per 1 januari 2010. Dit besluit vervangt het besluit van 16 december 2009, nr. CPP2009/2371M, Stcrt. 2009, 20091. Dit geldt dus voor instellingen die per 1 februari 2010 hun ANBI-status hebben verloren. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet een instelling worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als de werkzaamheden ongeveer in gelijke mate het algemene en een particulier belang dienen (HR 13 juli 1994, nr. 29 936, BNB 1994/280). Deze jurisprudentie gold tot 2010.

Vanaf 2010 is de 50%-eis wettelijk verhoogd tot minimaal 90% (Art. 6.33, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001 nader geregeld in art. 41a, eerste lid, Uitv.reg. IB 2001). Daarnaast wordt een integriteitstoets ingevoerd. De inspecteur kan een ANBI-beschikking weigeren of intrekken als de ANBI zelf, een bestuurder of feitelijk leidinggevende van de ANBI, of een voor de ANBI gezichtsbepalend persoon in de afgelopen 4 jaar onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, geweld of het gebruik van geweld. Volgens overgangsrecht inzake de herziening van de Successiewet 1956 moest de instelling voor 7 december 2009 tegenover de inspecteur van het ANBI-team verklaren dat zij aan de nieuwe voorwaarden van de nieuwe ANBI-regeling voldoet. In dat geval wordt de aanmerking als ANBI voortgezet. Als de instelling die verklaring voor die datum niet overlegt, wordt de instelling niet meer ANBI aangemerkt per 1 januari 2010. De staatssecretaris van Financiën heeft de termijn voor het opsturen van de verklaring verlengd tot 6 januari 2010. Als de instelling niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden of de verklaring niet heeft teruggestuurd voor 6 januari 2010 dan vervalt de ANBI-status per 1 februari 2010.

In Rechtbank Haarlem 17 november 2010, nr. 10/807, LJN: BO4578 is beslist dat een aan de werkgever betaalde bijdrage, waarvan vaststaat dat deze ten goede komt aan een ANBI, als gift aftrekbaar is. De wettekst en de strekking van de wet verzetten zich niet tegen deze aftrek.

Laatst aangepast op vrijdag, 31 augustus 2012 14:24
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: uitgestelde giften »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login