Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan

Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan

In het oude stelsel had iemand weliswaar recht op zijn eigen aftrekruimte, maar die kon hij vervolgens aan zijn partner overdragen. Deze mogelijkheid tot overdracht van de aftrekruimte is al lange tijd voorbij; iedereen kan…
Hiervoor zijn de verschillende fiscaal toegestane lijfrenteverzekeringen opgesomd. Het is en blijft mogelijk om in 1 jaar premies te betalen voor verschillende van deze verzekeringen tegelijk. De premies zijn dan aftrekbaar voor zover ze samen…
Op 1 januari 2008 is de lijfrentespaarrekening en de lijfrentebeleggingsrechtrekening geïntroduceerd (Art. 3.126a Wet IB 2001). Hiermee wordt beoogd een oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen door bedragen te storten op een geblokkeerde spaarrekening of een…
Bij de vervanging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) door de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een overgangsregeling getroffen voor personen die hun voordien bestaande recht op de nabestaandenuitkering geheel of gedeeltelijk zouden verliezen en…
Ook (lijfrente)premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen bij invaliditeit, ziekte of ongeval zijn onbeperkt aftrekbaar, terwijl de uitkeringen zelf volledig worden belast, dit alles in box 1. De uitkeringen mogen alleen aan de…
Ook de premies voor een verzekering ter voorziening in het levensonderhoud van meerderjarige invalide kinderen zijn aftrekbaar. Daar geldt geen aftrekgrens voor, zij het dat de uitkering binnen redelijke grenzen moet blijven. Verder hoeft het…
woensdag, 11 juli 2012 12:18

Pensioentekortverzekeringen

Geschreven door
Onder de pensioentekortverzekeringen vallen de volgende lijfrenteverzekeringen:• Oudedagslijfrente. Dit is een lijfrenteverzekering waarbij de uitkeringen uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd moeten ingaan en die pas bij het overlijden eindigen (Art. 3.125, eerste…
Veel mensen denken dat lijfrentepremies zonder meer aftrekbaar zijn. Maar dat is niet zo; aftrek is alleen mogelijk als het gaat om bepaalde, in de wet vastgelegde lijfrenteverzekeringen: verzekeringen ter dekking van een pensioentekort, verzekeringen…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login