Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:41

Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Geschreven door 

Hiervoor is al aandacht besteed aan de gevolgen van emigratie. Er wordt dan een zogeheten conserverende aanslag opgelegd ter grootte van de waarde van de polis op dat moment. Ook in andere situaties kan de fiscus terugkomen op de eerder afgetrokken premies, bijvoorbeeld bij afkoop (vanaf 2009 uitgezonderd kleine lijfrenten) of vervreemding (verkoop) van de polis (Art. 3.132 tot en met art. 3.138 Wet IB 2001). In dat geval verliest de lijfrente haar functie van toekomstvoorziening en is de premieaftrek dus onterecht geweest. In zo'n geval worden de ooit afgetrokken premies, inclusief het daarop behaalde rendement, als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen alsnog tot het inkomen in box 1 gerekend en dus belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52%. Behalve bij afkoop en vervreemding van de polis worden de eerder afgetrokken premies ook achteraf belast – en is dus sprake van een negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen – als:
• men niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van premies, zoals bij omzetting van een lijfrente voor meerderjarige invalide kinderen in een tijdelijke nabestaandenverzekering, of bij omzetting van een nabestaandenlijfrente in een oudedagslijfrente. Mogelijk maakt de fiscus daarbij slechts een deel van de premieaftrek ongedaan. Zo is de premie voor lijfrenten voor meerderjarige invalide kinderen onbeperkt aftrekbaar, maar die voor nabestaandenlijfrenten niet; bij omzetting wordt dan alleen het voor de nabestaandenlijfrente niet-aftrekbare deel belast. Overigens komen er nadere regels voor gevallen waarin een en ander tot onbillijkheden leidt. Hoe die regels eruit zullen zien, is nog niet duidelijk;
• de polis wordt bezwaard, bijvoorbeeld door verpanding, tenzij het gaat om verpanding aan de belastingdienst, bijvoorbeeld in verband met een aanslag vanwege emigratie;
• de verzekeraar niet langer voldoet aan de daaraan gestelde eisen;
• het pensioentekort op grond waarvan men lijfrentepremies heeft mogen aftrekken, achteraf wordt gecompenseerd via een verbetering van de pensioenregeling of door inkoop van pensioenaanspraken. Een en ander geldt echter niet voor een collectieve verbetering van de pensioenregeling; dat kan een werknemer niet worden aangerekend, zo luidt de redenering.

Van een negatieve uitgave is geen sprake als men in het kader van pensioenverevening (pensioen)aanspraken aan een ex-echtgenoot overdraagt, en ook niet bij omzetting van de ene fiscaal toegestane lijfrente in een andere. Omzetting van een nabestaandenlijfrente in een oudedagslijfrente mag echter niet.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 12:36
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login