Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Oudedagsvoorziening

Oudedagsvoorziening

Hiervoor is al aandacht besteed aan de gevolgen van emigratie. Er wordt dan een zogeheten conserverende aanslag opgelegd ter grootte van de waarde van de polis op dat moment. Ook in andere situaties kan de…
Sinds 1 januari 2006 kunnen premies voor een tijdelijke overbruggingslijfrente niet meer worden afgetrokken. Voor wie in het verleden premies voor zo'n verzekering heeft afgetrokken, heeft de wetswijziging uiteraard geen gevolgen. Evenmin zijn er gevolgen…
Het gaat hier om zogeheten saldolijfrentes. Dat zijn lijfrentes waarvan de premies destijds op een of andere manier niet voor aftrek in aanmerking kwamen. In principe geldt voor deze verzekeringen het normale overgangsrecht: de uitkeringen…
Het overgangsrecht hiervoor is simpel. De toekomstige of reeds lopende uitkeringen uit deze verzekeringen worden vanaf 1 januari 2001 aangemerkt als belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit een inkomensvoorziening en worden progressief belast in box…
woensdag, 11 juli 2012 12:36

Oude lijfrentepolissen

Geschreven door
Betaalde premies voor een lijfrenteverzekering waren tot 1 januari 2001 binnen zekere grenzen aftrekbaar. De verzekering en de premies moesten daarvoor uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De toekomstige lijfrente-uitkeringen uit dergelijke oude polissen behoren…
Wie ooit in het buitenland heeft gewoond en daar lijfrenteverzekeringen heeft afgesloten, ontvangt daaruit te zijner tijd de uitkeringen. Ook die worden in Nederland in box 1 belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52%.…
Het aanvangstijdstip van de uitstelperiode voor conserverende aanslagen over 2004 en volgende jaren is gewijzigd (Besluit van 6 juli 2006, nr. DB2006/261M, Stcrt. 2006, 134, V-N 2006/40.14). Onder de huidige regeling vangt de 10-jaarsperiode ex…
Volledigheidshalve vermelden we nog dat deze 10-jaarstermijn grofweg pas gaat lopen vanaf het moment waarop de aanslag over het emigratiejaar uiterlijk had moeten worden betaald als deze regeling er niet was geweest. Op grond van…
Pagina 1 van 4

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login