Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:48

Kapitaalverzekering in het algemeen

Geschreven door 

Thans worden kapitaalverzekeringen normaal gesproken belast in box 3 (Art. 5.3 Wet IB 2001). Dat betekent dat jaarlijks 1,2% belasting wordt geheven over de waarde van de verzekeringspolis op 1 januari in dat jaar. Dat is een fundamentele wijziging ten opzichte van de vroegere systematiek. Toen vond een eventuele belastingheffing over het rentebestanddeel immers pas op het moment van uitkeren plaats, nog afgezien van het feit dat er dankzij de vrijstellingen vaak helemaal niets te heffen viel. Nu wordt echter jaarlijks belasting geheven, terwijl een uitkering op dat moment nog ver weg kan zijn. Alleen voor bepaalde risicoverzekeringen – veelal begrafenispolissen – bestaat er in box 3 nog een vrijstelling (Zie paragraaf Vrijstelling kapitaalverzekeringen). Andere risicoverzekeringen worden trouwens ook niet of nauwelijks belast, omdat de waarde daarvan vrijwel te verwaarlozen is.

Op de hoofdregel dat een kapitaalverzekering in box 3 wordt belast, bestaat één belangrijke uitzondering. Het gaat dan om de kapitaalverzekering eigen woning; die valt als enige in box 1 (Art. 3.116 Wet IB 2001). Veelal wordt het rentebestanddeel in de uitkering – uitkering minus premie – tegen het progressieve tarief belast, en wel op het moment waarop de polis tot uitkering komt. Wel geldt er een vrijstelling als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (Art. 3.118 Wet IB 2001).

Voor kapitaalverzekeringen die op 31 december 2000 al waren afgesloten, geldt een ingewikkeld overgangsregime met vele voorwaarden (Art. I, onderdeel AM en AN, Invoeringswet IB 2001). Dat overgangsrecht is voornamelijk van belang voor degenen die een kapitaalverzekering hebben gesloten zonder dat ze een eigen woning hebben.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 10:56
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login