Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:53

Overlijdensrisicoverzekering

Geschreven door 
Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt de verzekeringnemer een relatief bescheiden premie in verhouding tot het verzekerde bedrag. Deze polis komt alleen tot uitkering als de verzekerde overlijdt. Een bekend voorbeeld is de begrafenisverzekering (Zie paragraaf Vrijstelling kapitaalverzekeringen). Onder voorwaarden telt zo'n risicoverzekering niet mee voor de vermogensrendementsheffing, namelijk als:
• sprake is van een levensverzekering die alleen tot uitkering komt bij het overlijden van de belastingplichtige, zijn partner of een bloed- of aanverwant, en
• de waarde van de rechten per persoon niet meer bedraagt dan € 6.744 (Art. 5.10, eerste lid, onderdeel a, onder 2, Wet IB 2001).
De leeftijd van degene die overlijdt, doet dus niet ter zake. Evenmin worden voorwaarden gesteld aan de looptijd of de hoogte van de premie.
Normaal gesproken zal de verzekeraar moeten opgeven wat de waarde van de rechten is. Door het veelal beperkte verzekerde bedrag zullen de meeste polissen overigens wel onder de vrijstelling vallen. Dat geldt zeker voor polissen waarvoor jaarlijks alleen maar een risicopremie wordt betaald. Gaat het om een levenslange verzekering bij overlijden, dan moet er hoe dan ook worden uitgekeerd en zal er dus ook een stukje opbouw plaatsvinden. In dat geval kan de vrijstellingsgrens na verloop van tijd worden overschreden en gaat de waarde van de verzekering deel uitmaken van het belaste vermogen.
Soms verstrijkt er enige tijd tussen het overlijden en het moment waarop de uitkering plaatsvindt. De vrijstelling geldt echter alleen zolang het verzekerde voorval – het overlijden – zich nog niet heeft voorgedaan. Zodra de verzekerde overlijdt, heeft de begunstigde, zolang deze nog niet uitgekeerd heeft gekregen, een vordering op de verzekeringsmaatschappij. En die vordering is niet vrijgesteld.

Voorbeeld 30

Mevrouw Van Beek heeft op het leven van haar partner een risicopolis afgesloten met een verzekerd bedrag van € 10.000. Deze overlijdt op 30 december, 30 jaar oud, ten gevolge van een auto-ongeluk. Op die datum verkrijgt mevrouw Van Beek een vordering op de verzekeringsmaatschappij van € 10.000. Op 1 januari van dat jaar bedroeg de waarde van de rechten, gezien de leeftijd van haar partner, beduidend minder dan € 6.744. Daardoor gold op dat moment de vrijstelling. Op 31 december bedraagt haar vermogen daarentegen € 10.000. Los van overige vrijstellingen wordt ze dus belast voor 1,2% over een gemiddelde waarde van € 5.000. Echter, sinds 1 januari 2011 is er nog maar sprake van één peildatum in box 3. Hierdoor wordt zij in het jaar van overlijden nog niet belast voor de waarde van de polis.
 
Verder bestaan er ook verzekeringen of overeenkomsten met een uitkering in natura. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overeenkomst waarbij in geval van overlijden de begrafenis door de begrafenisondernemer of een bepaalde stichting wordt geregeld. Ook voor deze verzekering geldt een vrijstelling; voor zover de waarde van de door de ondernemer of stichting betaalde begrafenis niet meer bedraagt dan € 6.744, hoeft daarover geen belasting te worden betaald. Jaarlijks moet de verzekeraar een opgave van de waarde doen. Anders dan bij een uitkering in geld is de begrafenispolis in natura ook vrijgesteld als de verzekering is afgesloten op het leven van een ander dan de belastingplichtige, zijn partner of een bloed- of aanverwant. Een andere vrijgestelde risicoverzekering betreft een kapitaalverzekering die uitsluitend uitkeert bij invaliditeit, ziekte of ongeval. Er geldt in dat geval geen maximum voor het uit te keren bedrag.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 10:54
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: « Kapitaalverzekering in box 3
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login