Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:34

Kosten die niet of beperkt aftrekbaar zijn

Geschreven door 

De inkomsten uit niet in dienstbetrekking verrichte arbeid worden vastgesteld op basis van de winstbepalingsregels zoals die voor ondernemers gelden (Art. 3.95 Wet IB 2001). Dat betekent dat de werkelijke inkomsten worden belast en ook de werkelijke kosten aftrekbaar zijn. Ook dan gelden overigens nog wel bepaalde aftrekbeperkingen. Op grond van art. 3.14 en art. 3.16 Wet IB 2001 volgt hieronder een (niet uitputtend) overzicht van de belangrijkste kosten die voor iemand met inkomsten uit overige werkzaamheden niet, of beperkt aftrekbaar zijn:


• exceptionele kosten die voor persoonlijke doeleinden worden gemaakt en geen of nauwelijks een zakelijk belang dienen;
• vaartuigen als zeil- en motorboten, tenzij daarmee winst wordt behaald;
• geldboeten opgelegd door de Nederlandse staat;
• kosten van een misdrijf, wapens en munitie;
• agressieve dieren;
• steekpenningen;
• kosten van een werkkamer thuis als men tevens elders een werkkamer heeft, tenzij men zijn inkomen hoofdzakelijk (70% of meer) in die werkkamer verdient en het een zelfstandige ruimte betreft;
• kosten van de werkkamer thuis als men niet tevens elders een werkkamer heeft, tenzij men zijn inkomen hoofdzakelijk (70% of meer) in of vanuit de werkruimte verwerft en in belangrijke mate (30% of meer) in de werkkamer verwerft én het een zelfstandige ruimte betreft;
• kosten van telefoonaansluitingen in de woonruimte;
• kosten van literatuur, met uitzondering van vakliteratuur;
• kosten van kleding, met uitzondering van werkkleding;
• kosten van persoonlijke verzorging;
• geheven inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet (Zvw), of een buitenlandse regeling die naar aard en strekking daarmee overeenkomt;
• kosten van cursussen en opleiding voor studie en beroep inclusief reis- en verblijfkosten, tot een maximum van € 1.500;
• kosten en lasten van tot het privévermogen behorende of in privé gehuurde muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers en dergelijke apparatuur, alsmede beeldapparatuur.

Op grond van art. 3.15 Wet IB 2001 zijn de volgende kosten tot een bedrag van € 4.300 niet aftrekbaar, tenzij de belastingplichtige bij de aangifte kiest voor een beperking van de kostenaftrek tot 73,5%. Het gaat dan om de volgende kosten:
• voedsel, drank en genotmiddelen;
• representatiekosten, waaronder kosten van recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, inclusief reis- en verblijfkosten;
• congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen, inclusief reis- en verblijfkosten.
De kosten van een auto zijn tot maximaal € 0,19 per kilometer aftrekbaar.
Er gelden nog andere, wat algemenere beperkingen die voortvloeien uit het zogenoemde totaalwinstbegrip zoals dat voor ondernemers geldt. Daar wordt hier niet verder op ingegaan. Men kan ervan uitgaan dat alle inkomsten worden belast en dat de kosten, rekening houdend met de hiervoor genoemde beperkingen, aftrekbaar zijn, tenzij het om uitzonderlijke kosten gaat. Voor de goede orde: de kosten die niet daadwerkelijk zijn gemaakt – bijvoorbeeld de eigen zoon of dochter die heeft meegeholpen waardoor dus geen extern personeel hoefde te worden ingehuurd – zijn niet (fictief) aftrekbaar. Vermogensbestanddelen die men voor zijn overige werkzaamheid gebruikt, kunnen als een soort ondernemingsvermogen worden beschouwd. Ze moeten dan wel absoluut noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden; denk aan een kantoortje waarin men die werkzaamheden verricht. Ook een waardestijging van dit soort quasi-ondernemingsvermogen wordt dan overigens tot het belaste resultaat uit de overige werkzaamheden gerekend.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:22
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login