Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:13

Loon uit dienstbetrekking

Geschreven door 

Loon uit dienstbetrekking wordt belast in box 1, tegen het progressieve tarief. Alle voordelen die uit hoofde van de dienstbetrekking worden genoten, behoren tot het loon. Om te beginnen gaat het daarbij om salaris, vakantiegeld en tantièmes. Daarnaast moet worden gedacht aan beloningen in natura of incidentele beloningen. Bij beloningen in natura valt te denken aan telefoon, gas, water en licht, of kost en inwoning. Ook de door de werkgever verstrekte maaltijden, bijvoorbeeld omdat men moet overwerken, vormen soms een beloning. Al dit soort beloningen behoort in principe tot het te belasten loon. De waarde van de beloningen worden veelal gesteld op de waarde in het economische verkeer. Omdat die soms nauwelijks te bepalen valt, bestaan daarvoor allerlei waarderingsregels; veelal worden daarbij gunstiger bedragen gehanteerd dan wat men aan werkelijke waarde aan dit loon in natura ontleent.

Niet iedere werkgever is even scheutig met het vergoeden van beroepskosten. Daardoor kan de ene werknemer een vergoeding voor bepaalde kosten belastingvrij ontvangen, terwijl een andere werknemer voor datzelfde bedrag geen aftrek kan claimen. Belastingdeskundigen hebben zich lang afgevraagd of deze ongelijke behandeling tussen niet-aftrekbare kosten en onbelaste kostenvergoedingen de toets van het gelijkheidsbeginsel wel kan doorstaan. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat deze asymmetrische behandeling geoorloofd is.
Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling (WKR).Deze regeling treedt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Door deze regeling kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%.
Tot en met 2013 mag ieder jaar gekozen worden voor de werkkostenregeling of voor de huidige regels voor de vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt voor iedere werkgever de werkkostenregeling.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:40
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login