Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:01

Ontbreken van beroepskostenaftrek

Geschreven door 

Voor werknemers die veel arbeidskosten maken, is het huidige inkomstenbelastingstelsel niet zo prettig. Die kosten zijn immers niet aftrekbaar. De enige aftrekmogelijkheden die een werknemer heeft, is de reisaftrek, maar dan alleen voor wie met het openbaar vervoer reist.

De redenering achter het ontbreken van een beroepskostenaftrek is dat een werkgever verondersteld wordt dit soort kosten te vergoeden. Wil hij bepaalde kosten niet vergoeden, dan zullen ze ook wel niet echt nodig zijn geweest voor een goede taakuitoefening. En dan ligt een kostenaftrek evenmin voor de hand. Werknemers doen er dan ook verstandig aan om eventuele kosten zo veel mogelijk door hun werkgever te laten vergoeden. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk. Werkgevers zullen immers veelal proberen zo weinig mogelijk kosten te maken. Mede afhankelijk van de omstandigheden op de arbeidsmarkt en hun eigen winstpositie zullen ze al of niet bereid zijn bepaalde kosten voor hun rekening te nemen. Daardoor kan het best voorkomen dat een werkgever iets niet vergoedt, terwijl de werknemer voor een redelijke uitoefening van zijn werk bepaalde kosten wel degelijk moet maken. Een voorbeeld dat tijdens de parlementaire behandeling naar voren werd gebracht, is dat van een muzikant. Die moet zijn – vaak zeer kostbare – instrument doorgaans zelf aanschaffen, maar kan de eventuele kosten daarvan niet aftrekken. Ook kan worden gedacht aan bepaalde vakliteratuur die een werkgever wellicht te duur vindt, maar die werknemers wel degelijk noodzakelijk achten en waarvan in redelijkheid ook valt te zeggen dat dat zo is. Een bijzonder lastig punt betreft de kosten van een advocaat om een ontslag aan te vechten of om achterstallig loon uitbetaald te krijgen. Voorheen konden die kosten doorgaans als beroepskosten in aftrek worden gebracht. Nu kan dat niet meer, terwijl het natuurlijk een illusie is om te veronderstellen dat werknemers deze kosten van hun werkgever vergoed zullen krijgen. Het is ook om die reden dat een 5-tal procedures is begonnen om juist deze aftrekpost weer toegestaan te krijgen. A-G Van Ballegooijen heeft een conclusie over de aftrekbaarheid van ontslagkosten voor een werknemer uitgebracht. Hij acht het onjuist om deze kosten in de LB-sfeer belastingvrij te kunnen vergoeden, terwijl in de IB-sfeer kostenaftrek is uitgesloten. De Hoge Raad staat de kostenaftrek echter niet toe (HR 10 augustus 2007, nr. 41 000, LJN: AZ4768, V-N 2007/38.1 na conclusie van A-G Van Ballegooijen 28 november 2006, nr. 41 000, V-N 2007/10.11).

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:43
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login