Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Vrijgestelde bezittingen

Vrijgestelde bezittingen

woensdag, 11 juli 2012 14:35

Vrijstellingen deel 1

Geschreven door
Voor maatschappelijke beleggingen, beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en MKB-belegging geldt een vrijstelling op voorwaarde dat de belastingplichtige het volledige gebruiks- en genotsrecht van die bestanddelen heeft en de waardeverandering ook bij hem terechtkomt. Kortom,…
woensdag, 11 juli 2012 14:34

Vrijstelling overdragen

Geschreven door
De vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen, beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en MKB-belegging is volledig overdraagbaar aan de fiscale partner. Voor 2010 heeft die dan dus een dubbele vrijstelling van € 110.952 (Art. 5.13, eerste lid,…
woensdag, 11 juli 2012 14:33

Vrijstelling MKB-belegging

Geschreven door
Sinds 1 januari 2008 is in art. 5.18b Wet IB 2001 een vrijstelling voor MKB-beleggingen opgenomen. Dit artikel is echter nog niet in werking getreden. De ingangsdatum wordt geregeld bij Koninklijk Besluit, omdat de Europese…
De regeling voor culturele beleggingen is op 1 januari 2004 in werking getreden (Art. 5.18a Wet IB 2001). De beleggingen moeten van belang zijn voor de Nederlandse podiumkunsten of musea.
Naast de maatschappelijke beleggingen zijn ook beleggingen in zogenoemd durfkapitaal vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (Art. 5.16 Wet IB 2001). En wel tot een maximum van € 55.476. Tot beleggingen in durfkapitaal worden gerekend:• geldleningen aan…
Maatschappelijke beleggingen bestaan uit verschillende posten, die tot een gezamenlijke waarde van € 55.476 zijn vrijgesteld (Art. 5.13 Wet IB 2001).Tot de maatschappelijke beleggingen behoren:• groen beleggen;• sociaal-ethische beleggingen.Voor de vrijstelling maakt het niet uit…
Kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtingen behoren niet tot de bezittingen en schulden (Art. 5.12 Wet IB 2001). De lopende termijn mag maximaal 1 jaar bedragen. De vrijstelling geldt alleen als de hoofdsom waarop de…
Wie bij zijn werkgever deelneemt aan een spaarloonregeling, heeft geld of aandelen op een geblokkeerde (effecten)rekening staan. Pas na verloop van 4 jaar zijn de gelden vrij opneembaar; slechts onder bepaalde voorwaarden kan dat ook…
Op 1 januari en 31 december 2009 in bezit hebben van contant geld en vergelijkbare vermogensrechten behoren tot de belastbare bezittingen in box 3. Maar met ingang van 1 januari 2010 is in box 3…
Pagina 1 van 2

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login