Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Inkomen uit sparen en beleggen

Inkomen uit sparen en beleggen

Het inkomen uit sparen en beleggen wordt gesteld op 4% van het vermogen minus de van toepassing zijnde vrijstelling(en), te weten het heffingsvrije vermogen, de ouderentoeslag en de vrijstelling voor vermogen van minderjarige kinderen. Soms…
Op dividend uit aandelen in een Nederlands beursfonds of een in Nederland gevestigd bedrijf wordt – sinds 2007 – 15% dividendbelasting ingehouden. En op dividend uit aandelen in een buitenlands bedrijf wordt ook vaak (buitenlandse)…
Woningen waarvoor jaarlijks een erfpachtcanon is verschuldigd, worden gewaardeerd op de WOZ-waarde na aftrek van de gekapitaliseerde waarde van de toekomstige jaarlijkse erfpachtcanons (Art. 5.20, vierde lid, Wet IB 2001 nader geregeld in art. 17b…
woensdag, 11 juli 2012 14:42

Vakantiewoning

Geschreven door
Voor vakantiewoningen geldt geen waardedrukkende factor wegens verhuur, omdat ze niet onder de huurbescherming vallen; ze worden daarom gewaardeerd op 100% van de WOZ-waarde.
Verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, worden gewaardeerd op de WOZ-waarde gecorrigeerd met een waardedrukkende factor wegens verhuur (Art. 5.20, derde lid, Wet IB 2001 nader geregeld in art. 17a Uitv.besl. IB 2001). In…
De waarde van een (in het buitenland gelegen) box 3 woning waarvoor geen WOZ-waarde bekend is, moet worden vastgesteld overeenkomstig de systematiek van de Wet WOZ (Art. 5.20, tweede lid, Wet IB 2001).
woensdag, 11 juli 2012 14:40

Waardering woning in box 3

Geschreven door
Alle woningen die in box 3 vallen, worden met ingang van 1 januari 2010 gewaardeerd op de WOZ-waarde. Men mag echter niet voor alle woningen uitgaan van 100% van de WOZ-waarde.
woensdag, 11 juli 2012 14:37

Waardering bezittingen

Geschreven door
Voor de rendementsgrondslag moet worden uitgegaan van de waarde in het economische verkeer van de bezittingen en schulden (Art. 5.19 Wet IB 2001). Als het gaat om een bankrekening, is dat niet zo moeilijk; men…
Het saldo van de levenslooprekening wordt pas bij uitkering belast in box 1. Door de rangorderegeling van art. 2.14 Wet IB 2001 is het gespaarde levenslooptegoed geen belaste bezitting in box 3 (Bron: Mr. H.P.M.…
Pagina 1 van 4

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login