Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek

Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek

woensdag, 11 juli 2012 09:45

Persoonsgebonden aftrek

Geschreven door
Alle onderdelen van de persoonsgebonden aftrek behoren tot het gemeenschappelijk inkomen. Deze kosten kunnen dus naar believen tussen de fiscale partners worden verdeeld. Daarvoor geldt hetgeen hiervoor bij het gemeenschappelijk inkomen is beschreven. Zie hoofdstuk…
In alle gevallen waarin belastingplichtigen als fiscale partners (kunnen) worden aangemerkt, hebben ze de mogelijkheid om de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen naar eigen keuze onder elkaar te verdelen. Hoe gaat dat in zijn werk? Om te beginnen…
Strikt genomen moet onder de Wet IB 2001 ieder voor zich bepalen wat zijn inkomen in elk van de boxen is. Maar voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden die voor het fiscale partnerschap hebben gekozen…
woensdag, 11 juli 2012 09:30

Bloed- en aanverwanten

Geschreven door
In diverse bepalingen wordt gesproken over bloed- en aanverwanten. Bloedverwanten zijn mensen die door geboorte familie van elkaar zijn. Voorbeelden zijn ouders met hun kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen. In de meeste bepalingen…
Niet alle ongehuwden kunnen in aanmerking komen voor het fiscale partnerschap. Om te beginnen moeten ze daarvoor, zoals vermeld, in elk geval meerderjarig zijn. Maar ook voor meerderjarigen is zo'n partnerschap niet altijd mogelijk. Dat…
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden worden in vergelijkbare situaties zo veel mogelijk gelijk behandeld. Daarom kunnen ongehuwden in sommige gevallen ook aangemerkt worden als fiscaal partner. De hoofdregel is dat ongehuwd samenwonenden geen fiscale partners zijn,…
woensdag, 11 juli 2012 09:13

Gehuwden

Geschreven door
Gehuwden zijn per definitie elkaars fiscale partner. Datzelfde geldt voor geregistreerde partners. Voor verschillende regelingen is het overigens nog van belang hoe lang het partnerschap gedurende het desbetreffende belastingjaar heeft bestaan. Voorheen eindigde het partnerschap…
In de inkomstenbelasting worden 3 centrale begrippen gehanteerd: het fiscale partnerschap, het gemeenschappelijk inkomen en de persoonsgebonden aftrek. Ze hebben veel met elkaar te maken en ze zijn van groot belang. Gehuwden en geregistreerde partners…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login