Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:40

Vereniging van eigenaren

Geschreven door 

De fiscale behandeling van onderhoudsreserves en andere fondsen die door de Vereniging van Eigenaren (VVE) worden aangehouden ter financiering van toekomstige uitgaven voor onderhoud en vernieuwing, komt aan de orde in paragraaf Bezittingen. Het gaat daarbij om reserveringen die gebruikelijk zijn bij wooncomplexen met koopappartementen en die op basis van periodieke betalingen door de eigenaren worden bijeengebracht. De staatssecretaris van Financiën vindt dat een aandeel in zo'n reserveringsfonds tot de rendementsgrondslag van box 3 behoort (Besluit van 29 oktober 2009, nr. CPP2009/2148M, Stcrt. 2009, 16632, V-N 2009/56.10 en onderdeel 10 van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921, Stcrt. 2010, 8462, V-N 2010/28.19 dat op 11 juni 2010 in werking is getreden). Ook een schuld waarmee een dergelijk fonds wordt gefinancierd, valt volgens hem in box 3.
Als het appartementsrecht onder de eigenwoningregeling valt en er worden gelden uit het reserveringsfonds opgenomen voor onderhoud en/of verbetering van die woning, zou de rente van het daarmee overeenkomende deel van de lening aftrekbaar zijn in box 1. Rente die is vergoed en bijgeschreven over het reserveringsfonds, zou men buiten beschouwing mogen laten. En als het appartement een eigen woning is en de VVE een lening is aangegaan voor onderhoud, zou de rente over die lening bij de eigenaar aftrekbaar zijn als eigenwoningrente.
A-G Niessen heeft geconcludeerd dat het lidmaatschap van de VVE aan zowel box 1 als box 3 kan worden toegerekend. De rangorderegeling van art. 2.14 Wet IB 2001 wijst het lidmaatschap dan toe aan box 1. Op 13 augustus 2010 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en heeft het advies van de A-G niet gevolgd! De Hoge Raad besliste dat het aandeel in het vermogen van de VVE een aparte bezitting in box 3 is. De Hoge Raad kwalificeert het lidmaatschapsrecht als een 'overig vermogensrecht' dat moet worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer (HR 13 augustus 2010, nr. 09/00181, LJN: BL7268, V-N 2010/37.17 na conclusie van A-G Niessen 4 februari 2010, nr. CPG 09/00181, V-N 2010/16.15). Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf Bezittingen.

Let op

Vanaf 1 juli 2008 moet een Vereniging van Eigenaren zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
 

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 07:56
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login