Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:59

Kapitaal verzekering eigen woning

Geschreven door 

Vooral door het enorme succes van de spaarhypotheek is de combinatie van hypotheek en levensverzekering razend populair geworden. Het gaat hier om een aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering, die in het oude stelsel in wezen niet verschilde van losse kapitaalverzekeringen. Zulke verzekeringen waren aantrekkelijk, omdat de rente over de verzekeringspremies tot op zekere hoogte belastingvrij was.
Onder de Wet IB 2001 geldt die belastingvrijdom, op een enkele uitzondering na, alleen nog maar voor de kapitaalverzekering eigen woning. Dat is een verzekering waarvan de uitkering moet worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Daarvoor moet men een eigen woning hebben die men zelf bewoont en moet men de verzekering zijn aangegaan ter verwerving of verbetering van die woning. Fiscaal geldt een maximale looptijd van 30 jaar. Voor een op 30 december 2000 bestaande kapitaalverzekering tellen de jaren vóór 2001 ook mee voor de bepaling van de 30-jaarstermijn. Bij overschrijding van deze termijn komt de kapitaalverzekering fictief tot uitkering. De staatssecretaris van Financiën keurt thans goed dat de vrijstelling ook mag worden toegepast op de fictieve uitkering (Besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M, Stcrt. 2009, 90, V-N 2009/26.14). Voor de kapitaalverzekering eigen woning geldt dat het verschil tussen de uitkering en de betaalde premies wordt beschouwd als rente. Deze rente blijft onbelast als de hele uitkering niet meer dan € 151.000 bedraagt; bovendien moet ten minste 20 (verzekerings)jaar lang premie zijn betaald. Is ten minste 15 (verzekerings)jaar lang premie betaald, dan geldt een maximum van € 34.300. Een (verzekerings)jaar is een periode van twaalf maanden gerekend vanaf het moment van afsluiten van de verzekeringsovereenkomst. In beide gevallen geldt ook nog dat er een bandbreedte van 1:10 moet zijn, dat wil zeggen dat de hoogste premie niet meer dan 10 keer de laagste mag zijn. Echtgenoten, geregistreerde partners en duurzaam samenwonenden kunnen ieder van de vrijstelling gebruikmaken. Is de uitkering hoger dan het maximum, dan wordt de rente begrepen in het deel van de uitkering dat boven de vrijstelling uitkomt, in box 1 tegen het progressieve tarief belast.

Omdat het hele systeem rond de gewone kapitaalverzekeringen en de kapitaalverzekering eigen woning nogal in elkaar grijpt, besteden we er in hoofdstuk Kapitaalverzekeringen afzonderlijk en uitvoerig aandacht aan.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 07:41
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login