Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Bijleenregeling

Bijleenregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een aantal vragen beantwoord over het overgangsrecht voor de bijleenregeling bij een vervreemding van de woning op grond van een echtscheidingsconvenant of bemiddelingsverslag van een mediator (Onderdeel…
woensdag, 11 juli 2012 11:54

Overbruggingskrediet

Geschreven door
Er kan zich de situatie voordoen dat eerst een nieuwe woning wordt gekocht en betrokken, terwijl de oude woning pas later wordt verkocht. Intussen zal dan een overbruggingskrediet en een gewone lening voor de nieuwe…
woensdag, 11 juli 2012 11:53

Negatieve eigenwoningreserve

Geschreven door
Een negatieve eigenwoningreserve kan ontstaan door toevoeging van een negatief vervreemdingssaldo. En die ontstaat op zijn beurt als men bij verkoop van de oude woning een restschuld overhoudt. Doordat die restschuld geen betrekking meer heeft…
woensdag, 11 juli 2012 11:53

Vervallen eigenwoningreserve

Geschreven door
Onder het tot en met 2009 geldende recht vervalt het eventueel nog openstaande bedrag van de eigenwoningreserve 5 jaar nadat de eigenwoningreserve is ontstaan. Vanaf 1 januari 2010 is de verjaringstermijn verkort naar 3 jaar…
woensdag, 11 juli 2012 11:48

Eigenwoningreserve

Geschreven door
Na de verkoop van de eigen woning, meer specifiek na passeren en inschrijven van de leveringsakte, wordt het vervreemdingssaldo toegevoegd aan de eigenwoningreserve. Als er dus al een eigenwoningreserve bestond, wordt die verhoogd met het…
woensdag, 11 juli 2012 11:46

Vervreemdingssaldo

Geschreven door
Het vervreemdingssaldo is gelijk aan de opbrengst van de oude woning, verminderd met de op dat moment nog resterende eigenwoningschuld en de op de verkoop drukkende kosten. Het gaat nadrukkelijk om de eigenwoningschuld; andere schulden…
woensdag, 11 juli 2012 11:43

Eigenwoningschuld

Geschreven door
Bij verkoop van de woning wordt de opbrengst verminderd met de eigenwoningschuld. Dat is de schuld waarvan de rente aftrekbaar is in box 1. Het verschil tussen opbrengst en eigenwoningschuld wordt aan de eigenwoningreserve toegevoegd.…
woensdag, 11 juli 2012 11:43

Bijleenregeling

Geschreven door
Per 1 januari 2004 is een verdere beperking aangebracht in de mogelijkheden om rente in verband met de eigen woning af te trekken. Die beperking staat bekend als de bijleenregeling. Ze houdt, kort gezegd, het…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login