Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Begrip eigen woning

Begrip eigen woning

Wie de eigen woning wil overdragen aan de kinderen om zodoende successierecht te besparen, moet zich goed realiseren dat hier een aftrekmogelijkheid mee verloren gaat. In het verleden werden woningen vaak aan de kinderen verkocht,…
Woont iemand in een woning op grond van een recht van vruchtgebruik, dan is dat voor hem in principe geen eigen woning. Het recht van vruchtgebruik moet hij dan in box 3 aangeven, terwijl de…
Er zijn nog 2 bijzondere situaties waarin een huis dat men niet zelf bewoont, toch geldt als eigen woning. Ten eerste is dat de situatie waarin een belastingplichtige en zijn partner uit elkaar gaan. Vaak…
woensdag, 11 juli 2012 11:01

Nieuwe eigen woning

Geschreven door
Een nieuwe woning is een eigen woning als die leegstaat of in aanbouw is. Bovendien moet de woning zijn bestemd voor toekomstige bewoning door de eigenaar. Aan deze bestemmingseis wordt niet langer voldaan als een…
Zodra de te koop staande woning wordt verhuurd binnen de periode van de verhuisregeling vervalt de eigenwoningregeling in box 1. De woning en de schuld verhuizen op dat moment van box 1 naar box 3…
Op de hoofdregel dat men nooit meer dan één woning in box 1 kan hebben, bestaan enkele uitzonderingen. Die hebben met name betrekking op de situatie waarin men tijdelijk 2 woningen heeft. Stel, men koopt…
woensdag, 11 juli 2012 10:54

Begrip eigen woning

Geschreven door
Van een eigen woning is alleen sprake als de belastingplichtige deze als hoofdverblijf gebruikt. Of de woning op eigen grond of op grond in erfpacht staat, maakt daarbij niet uit. Net zomin als het feit…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login