Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:57

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Geschreven door 

De meeste huiseigenaren hebben door de financiering van hun woning een aftrekpost: hun aftrekbare rente is hoger dan het eigenwoningforfait, zodat er per saldo een aftrekbaar bedrag overblijft. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen; er zijn er ook die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost en die dan (bijna) alleen maar het eigenwoningforfait overhouden. Die moeten dus bijbetalen. En hoewel dit vooral een psychologisch effect is – iedere huiseigenaar moet immers het eigenwoningforfait bijtellen – heeft de regering toch gemeend om deze mensen tegemoet te moeten komen. Dit is met ingang van 1 januari 2005 gebeurd in de vorm van een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Door op deze manier het aflossen van de eigenwoningschuld te bevorderen, hoopt de regering er natuurlijk zelf ook beter van te worden; hoe minder renteaftrek, des te beter voor de schatkist.
De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is gelijk aan het bedrag van het positieve inkomen uit eigen woning. Met andere woorden, als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten in verband met de eigen woning, mag het meerdere worden afgetrokken. Het gevolg is dat bezitters van een eigen woning nooit meer hoeven bij te betalen.
Bij de berekening van de aftrek wordt overigens geen rekening gehouden met de inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning; daar kan dus nog wel een bijtelling uit voortvloeien. Met de kosten die verband houden met de tijdelijke verhuur wordt wel rekening gehouden; te denken valt aan energiekosten, advertentie- en servicekosten. Daarnaast blijven aftrekbaar de rente van schulden, kosten van geldlening en de periodieke betalingen voor de rechten van erfpacht, opstal en beklemming.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 07:42
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login