Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Particulieren

Particulieren

donderdag, 12 juli 2012 12:47

Andere giften

Geschreven door
Bij de andere giften maakt het niet uit in welke vorm de schenkingen worden gedaan. Ze moeten eveneens ten goede komen aan in of buiten Nederland gevestigde instellingen. Het gaat dan om instellingen die zijn…
donderdag, 12 juli 2012 12:46

Periodieke giften

Geschreven door
Periodieke giften zijn schenkingen van vaste en gelijkmatige bedragen aan instellingen of verenigingen (Art. 6.34 Wet IB 2001). Daarvoor geldt:• de giften moeten een vast en gelijkmatig karakter hebben;• men moet minimaal 5 jaar of…
donderdag, 12 juli 2012 12:45

uitgestelde giften

Geschreven door
Met ingang van 1 januari 2010 behoren giften die schuldig worden gebleven tot (na) het overlijden van de gever (vergelijk legaat) niet meer tot de aftrekbare giften (Art. 6.32, tweede lid, Wet IB 2001). In…
donderdag, 12 juli 2012 12:44

Aftrekbare giften

Geschreven door
Als iemand een bedrag schenkt voor een goed doel, is dat vaak aftrekbaar. Dat is de bekende giftenaftrek. De regeling bestaat uit 2 delen: er bestaan periodieke en andere giften (Art. 6.32 tot en met…
De monumentenuitgaven van fiscale partners die samen eigenaar van het monumentenpand zijn, worden samengeteld. Op dit totaalbedrag wordt dan de drempel toegepast. Dit geldt voor zowel een eigenwoningmonument in box 1 als een rijksmonument in…
donderdag, 12 juli 2012 12:39

Begrip onderhoudskosten

Geschreven door
Belangrijk is te weten of de kosten voor onderhoud (aftrekbaar) zijn gemaakt of voor verbetering (niet aftrekbaar). Het begrip onderhoudskosten is gedefinieerd in het derde lid van art. 6.31 Wet IB 2001 (Vergelijk ook HR…
donderdag, 12 juli 2012 12:38

Rijksmonument in box 3

Geschreven door
Een rijksmonument dat wordt aangemerkt als tweede woning of als verhuurd pand in particulier bezit, valt onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Tot 2008 konden uitgaven voor box-3-monumentenpanden alleen worden afgetrokken als de belastingplichtige het…
Op rijksmonumenten die een eigen woning in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001 vormen, is de eigenwoningregeling van toepassing. Bij een eigenwoningmonument zijn aftrekbaar de drukkende onderhoudskosten, lasten en afschrijvingen verminderd met een…
Rijksmonumenten mogen zich verheugen in een bijzondere fiscale behandeling. Overigens niet zozeer op grond van hun gebruiksfunctie; als het daarom gaat, hoeven ze niet anders te worden behandeld dan gewone panden. De uitgaven voor monumentenpanden…
Pagina 1 van 25

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Volg ons

Facebook Twitter feed-image

Met RSS kunt u van één specifiek onderwerp op de hoogte blijven.

Login