Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 14 september 2011 07:30

Vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger

Geschreven door 

Indien er sprake is van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland kan dit leiden tot de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Daarom is het van belang om te weten wanneer er sprake is van een vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger in Nederland. Tevens kan de vraag gesteld worden of de heffing voorkomen kan worden.

Wanneer is sprake van een vaste inrichting?

Van een vaste inrichting in Nederland kan sprake zijn indien een onderneming een duidelijke fysieke aanwezigheid en duurzaamheid heeft. Er moet een vorm van aanwezigheid, zichtbaarheid van de onderneming in de bronstaat (hier: Nederland) zijn. Die aanwezigheid moet blijken uit een voor de onderneming geschikte fysieke constructie die enige duurzaamheid heeft en waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. De bedrijfinrichting hoeft echter niet steeds op dezelfde plaats te blijven. Als voorbeeld uit de rechtspraak dient het bekende Circustentarrest. In deze zaak was sprake van een circus dat een half jaar in de bronstaat rondreisde. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er toch sprake was van een vaste inrichting (BNB 1954/336) [1]. Ook een marktkoopman die elke week met zijn marktkraam op verschillende plekken op dezelfde markt staat heeft een vaste inrichting. Zelfs een schip kan een vaste inrichting hebben (AWB 06/3086)[2]. Deze voorbeelden laten zien dat het niet nodig is dat de onderneming op dezelfde plaats verblijft. Van belang is alleen de duurzaamheid van de onderneming en fysieke aanwezigheid. Voor het bestaan van een vaste inrichting is niet vereist dat er menselijke activiteiten in de vaste inrichting worden uitgeoefend of dat er sprake is van menselijke aanwezigheid. Als voorbeeld dienen de pijpleidingen en onbemande pompstations die ook als vaste inrichting kwalificeren.

Fictieve vaste inrichtingen

Ongeacht of er aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan, wordt onder vaste inrichting ook verstaan:

  • de zetel van de leiding van de onderneming. Er is dus sprake van een vaste inrichting in Nederland indien de zetel van de leiding van de onderneming zich in Nederland bevind. De onderneming waarvan de leiding zich in het buitenland bevindt maar de onderneming door een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon of door een in Nederland gevestigd lichaam wordt gedreven is vrijgesteld voor het gedeelte van de winst dat aan het buitenlandse leiding toerekenbaar is. Het andere deel is in Nederland belast.
  • landbouwgronden
  • de werken waarvan de uitvoering langer dan 12 maanden duurt, waarbij de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden niet meetellen. Dit komt vaak voor bij de grote bouwprojecten. Een dergelijk werk wordt dus als vaste inrichting in Nederland aangemerkt indien het werk gedurende de hiervoor genoemde periode plaatsvindt in Nederland.

Winstbepaling

Bij de winstbepaling van de vaste inrichting is, voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting, de zelfstandigheidsfictie van belang. Deze zelfstandigheidsfictie houdt in dat de winst wordt bepaald als ware de vaste inrichting een zelfstandige onderneming. Iedere vaste inrichting moet daarom een stuk eigenvermogen hebben om aan de eigenvermogenseis te voldoen (BNB 2007/117)[3]. Volgens de zelfstandigheidsfictie wordt de vaste inrichting geacht winst te behalen bij een interne prestatie. Als een vaste inrichting aan het eind van het jaar de eindproducten overbrengt naar het land waar de feitelijke leiding uitgeoefend wordt, dan wordt het beschouwd als levering en moet er een winstopslag worden meegenomen, zodat de vergoeding zakelijk is.

Beloning bestuurder of commissaris

Wat betreft de loonheffing geldt dat indien een bestuurder of een commissaris het loon van een in Nederland gevestigde lichaam ontvangt ter zake van zijn werkzaamheden als bestuurder of commissaris, dan is dat loon steeds in Nederland belast, ongeacht waar hij zijn werkzaamheden uitoefent en ongeacht of Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen heeft met zijn woonstaat en ongeacht of zijn inkomsten ook in een ander land belast worden (art 7.2 lid 7 vierde volzin Wet IB).

Wanneer is sprake van een vaste vertegenwoordiger?
Van een vaste vertegenwoordiger is sprake als een buitenlandse onderneming in de bronstaat een persoon voor zich heeft werken, die daar producten verkoopt of contracten afsluit en dus handelt in opdracht van en ook voor rekening en risico van die buitenlandse onderneming.

In dit geval moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • de vertegenwoordiger moet duurzaam bevoegd zijn om namens een buitenlandse onderneming overeenkomsten te sluiten;
  • de vertegenwoordiger moet afhankelijk zijn van de onderneming die hij vertegenwoordigt;
  • hij moet de volmacht kunnen uitoefenen;
  • de activiteiten die de vertegenwoordiger onderneemt moeten naar hun aard overeenstemmen met de werkzaamheden van de buitenlandse onderneming.

Het is echter niet vereist dat de vertegenwoordiger woonachtig of gevestigd is in het land waar hij de buitenlandse onderneming vertegenwoordigt. Wel is een vaste vertegenwoordiger afhankelijk van de buitenlandse onderneming, hij is gebonden aan de aanwijzingen van de buitenlandse onderneming, er is sprake van gezagsverhouding en daarom ook van een arbeidsovereenkomst. Om te voorkomen dat er sprake is van een vaste vertegenwoordiger, kan worden gekozen voor een agentuurovereenkomst.

Het verschil met een vaste vertegenwoordiger is dat bij een agentuurovereenkomst de " agent" zelf over zijn tijd mag beschikken en aanwijzingen van de onderneming niet hoeft op te volgen. Hij mag dus zelf weten hoe hij zijn werkzaamheden verricht, hij is onafhankelijk. Daarom is in dit geval geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Door middel van een agentuurovereenkomst wordt bereikt dat er geen band bestaat tussen de buitenlandse onderneming en iemand die haar vertegenwoordigt. De buitenlandse onderneming heeft in dit geval geen vaste vertegenwoordiger in Nederland en is dus uit dien hoofde geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting verschuldigd.


[1] Hoge Raad van 13 oktober 1954, nr 11.908, BNB 1954/336 (Circustentarrest)

[2] Rechtbank Arnhem, 31 mei 2007, AWB 06/3086

[3] Hoge Raad, 25 november 2005, nr 40 858, BNB 2007/117

Laatst aangepast op woensdag, 14 september 2011 08:20
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login