Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 18 februari 2011 14:47

Inkomstenbelasting (Einkommenssteuer)

Geschreven door 

Belastingtarief inkomstenbelasting en belastingvrije som (Grundfreibetrag) Duitsland

 

2011

belastingvrije voet*

(grondtabel)

(splittingtabel / echtgenoten)

 

€   8.004

€ 16.007

belastingtarief minimaal

14,0 %

belastingtarief maximaal

vanaf een belastbaar inkomen van

(grondtabel)

(splittingtabel)

42,0 %

 

€   52.882

€ 105.763

belastingtarief maximaal

vanaf een belastbaar inkomen van

(grondtabel)

(splittingtabel)

 

45,0 %

€ 250.731

€ 501.462

Heffingskorting

heffingskorting werknemer

heffingskorting spaarders

€ 920 (€ 1.000 gepland voor 2011 )

€ 801*

heffingskorting aftrekbare uitgaven

- overige inkomsten

 

 

€ 102*

 

heffingskorting ouderdomsvoorzieningen 2011:

30,40 % van de ontvangen uitkering

te vermeerderen met

 

max. € 2.280

€ 684 (toeslag)

- kinderaftrek of

kinderbijslag

 

 

 

- heffingskorting verzorging en opvoeding of opleiding.

Deze korting geldt voor kinderen onder 18 jaar, onder 21 jaar, wanneer zij werkloos in de zin van SGB III zijn, onder 25 jaar, indien zij nog een beroepsopleiding volgen, vanaf 25 jaar alleen voor gehandicapten.

€ 2.184 per kind* (vanaf 2010)

€ 2.208 voor het 1e en 2e kind

€ 2.280 voor het 3e kind

€ 2.580 vanaf het 4e kind

 

€ 1.320 per kind*

 

 

- heffingskorting alleenstaande ouders

€ 1.308 voor alleenstaande ouders met één thuiswonend kind voor wie de alleenstaande ouder in aanmerking komt voor kinderaftrek of kinderbijslag.

- ouderenkorting 2011

30,40 % van het loon en het positieve bedrag van (overige) inkomsten (met uitzondering van ouderdomsvoorzieningen en lijfrenten), max. € 1.444, wanneer de belastingplichtige vóór begin van het kalenderjaar zijn 64e levensjaar heeft voltooid.

- heffingskorting opleiding

€ 924 voor meerjarige kinderen die een beroepsopleiding volgen en niet bij hun ouders wonen

Op de heffingskorting worden de inkomsten en het salaris van het kind en andere toeslagen in verband met opleidingen in mindering gebracht, indien deze meer dan € 1.848 per jaar bedragen.

*Bij echtgenoten die gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting doen, worden de aangegeven bedragen verdubbeld.

Beroepskosten (Werbungskosten)

Voor woon-werkverkeer is een bedrag van € 0,30 per hele kilometer (enkele afstand) als Werbungskosten aftrekbaar. Maximaal € 4.500 per jaar. Bij gebruik van een eigen of ter beschikking gestelde auto is een hoger bedrag aftrekbaar.

Bij dienstreizen is een bedrag van € 0,30 per gereden kilometer aftrekbaar.

Gebruik van de auto

kosteloos privé-gebruik van een auto van de zaak

De verschuldigde belasting voor het gebruik van een auto die voor meer dan 50 % zakelijk wordt gebruikt (noodzakelijk bedrijfsvermogen), wordt berekend als percentage over de binnenlandse catalogusprijs bij het eerste verstrekte kentekenbewijs incl. speciale uitvoeringen en btw.

 • gebruikswaarde                                                                         1 % per maand
 • woon-werkverkeer (enkele afstand)                                          0,03 % per km
 • thuisreizen
  (enkele afstand)                                                                         0,002 % per km

Dividenden

Heffing in het kader van de Abgeltungssteuer (vanaf 1 januari 2009)

Sinds 2009 bestaat er geen Halbeinkünfteverfahren meer voor winstuitkeringen (uit GmbHs) en dividenden (uit AGs) aan aandeelhouders die hun aandelen als privé-vermogen houden. Over winstuitkeringen en/of dividenden moet een Abgeltungssteuer van 25 % worden betaald (plus solidariteitstoeslag en een eventuele kerkelijke belasting). Werbungskosten worden met de heffingskorting voor spaarders (€ 801 resp. € 1.602) vergoed.

 

Uitzonderingen Abgeltungssteuer

Op grond van het Jahressteuergesetz 2008 bestaat er de mogelijkheid dat op verzoek geen Abgeltungssteuer wordt geheven over inkomsten uit de deelneming in een kapitaalvennootschap.

Voorwaarden:

 • Een aandeelhouder neemt voor ten minste 25 % deel in een kapitaalvennootschap of
 • hij neemt voor ten minste 1 % deel in de vennootschap en werkt tevens voor de onderneming.

Termijn verzoek:

uiterlijk met de aangifte inkomstenbelasting → geldt voor vijf jaar, voor zover deze niet wordt herroepen (na een herroeping kan geen nieuw verzoek voor deze deelneming worden ingediend)

Verkoop aandelen in kapitaalvennootschappen (vanaf 1 januari 2009)

 • De winst uit de verkoop van als privé-vermogen gehouden aandelen in kapitaalvennootschappen die niet door een inbreng zijn ontstaan, is van minimaal 1 % (binnen een periode van vijf jaar vòòr de verkoop) voor 60% belastbaar (Teileinkünfteverfahren).
 • Sinds 2009 valt ook de winst uit de verkoop van waardepapieren of andere kapitaalbeleggingen onafhankelijk van het feit hoelang iemand deze bezat, altijd onder inkomsten uit vermogen. De belastingheffing op de winst gebeurt d.m.v. de Abgeltungssteuer (zie hierboven hoofdstuk `Dividenden´)

Heffingskortingen voor inkomsten uit onderneming

Bij inkomsten uit onderneming (ook personenvennootschap) geldt een heffingskorting voor de inkomstenbelasting die 3,8 keer zo hoog is als het vastgestelde (bij personenvennootschap: evenredige) Gewerbesteuermessbetrag, voor zover de inkomstenbelasting verschuldigd is over inkomsten uit onderneming die bij de belastbare inkomsten moeten worden meegeteld.

Verliesverrekening

Achterwaartse verliesverrekening tot maximaal € 511.500,00 (toepassing grondtabel;

splittingtabel € 1.023.000,00) in de onmiddellijk voorafgaande aanslagperiode. Een voorwaartse verliesverrekening (onbeperkt mogelijk) is na overschrijding van de drempel van 1 miljoen euro alleen tot 60 % van het totaalbedrag van de inkomsten mogelijk. In verband met de bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer) bestaat er alleen de mogelijkheid van een voorwaartse verliesverrekening. Ook in dit geval gelden een 60 %-beperking en de drempel van 1 miljoen euro.

Herinvesteringsreserve

Eenmanszaken en personenvennootschap die niet deelnemen in een rechtspersoon, kunnen een winst tot maximaal € 500.000 (bij personenvennootschap per medevennoot) uit de vervreemding van aandelen in kapitaalvennootschappen (die minimaal zes jaar zonder onderbrekingen tot de vaste activa hebben behoord) in het boekjaar van de vervreemding of in de daaropvolgende twee boekjaren belastingneutraal boeken door een reserve te vormen en op te heffen, voor zover het gaat om nieuw gekochte

 • aandelen in kapitaalvennootschappen;
 • verslijtbare roerende bedrijfsmiddelen;
 • gebouwen (opheffing van de reserve over 4 jaar toegestaan).

Niet-geïnvesteerde reserves moeten over uiterlijk 4 jaar worden opgeheven en bij de winst worden opgeteld. Bovendien moet de winst voor elk hele boekjaar van het bestaan van de reserve worden verhoogd met 6 % te berekenen over de (belastbare) helft van het op te tellen bedrag.

Aftrek slijtage (afschrijving) (Absetzung für Abnutzung, kort: AfA)

soort bedrijfsmiddel

AfA-methode

verslijtbare bedrijfsmiddelen

lineair

roerende bedrijfsmiddelen

 

aangeschaft of geproduceerd

vóór 01-01-2001

 

aangeschaft of geproduceerd

na 31-12-2001

 

aangeschaft of geproduceerd

na 31-12-2005 en vóór 01-01-2008

 

aangeschaft of geproduceerd

in 2009 en 2010

lineair of degressief, maar:

 

maximaal het drievoudige van het lineaire percentage, maximaal 30 %

 

maximaal het dubbele van het lineaire percentage, maximaal 20 %

 

maximaal het drievoudige van het lineaire percentage, maximaal 30 %

 

maximaal het tweeënhalfvoudige,

maximaal 25 %

Wissel van degressieve aftrek naar lineaire aftrek is toegestaan (niet andersom).

bedrijfsmiddelen met geringe waarde

 

vanaf 01-01-2009

aanschafkosten netto € 150 tot € 1.000

 

gezamenlijke afschrijving - lineair - over
5 jaar

vanaf 01-01-2010

bedrijfsmiddelen tot € 410

alternatief:

keuzerecht voor alle bedrijfsmiddelen
van € 150 tot € 1.000

 

onmiddellijke afschrijving

 

gezamenlijke afschrijving - lineair - over
5 jaar

afwijkende regels voor gebouwen of delen van gebouwen, eigen woningen

lineaire aftrek, deels degressief met progressief percentage

goodwill tegen betaling

lineaire aftrek over 15 jaar

Bauabzugssteuer (bronbelasting bouw, 15 % voorheffingsregeling)

Indien een persoon in het binnenland (Duitsland) bouwwerkzaamheden verricht

 • voor een ondernemer in de zin van § 2 UStG/ Omzetwet of
 • voor een publiekrechtelijke rechtspersoon,

is de afnemer verplicht om 15 % belasting over de tegenprestatie (vergoeding incl. btw) in te houden voor rekening van degene die de dienst verleent.

Uitzonderingen:

 • De opdrachtnemer overhandigt de afnemer op het moment van de tegenprestatie een geldige vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) of
 • de afnemer heeft alleen omzetten zoals bedoeld in § 4 nr. 12 zin 1 UStG waarover geen belasting verschuldigd is, en de tegenprestatie bedraagt vermoedelijk minder dan € 15.000 of
 • de tegenprestatie bedraagt in alle overige gevallen vermoedelijk minder dan € 5.000 of
 • de afnemer verhuurt niet meer dan 2 woningen.

Fiscale eenheid ( Organschaft)

Indien een Europese naamloze vennootschap (SE), AG, KGaA of GmbH (dochtermaatschappij) haar hele winst door middel van een Gewinnabführungsvertrag (voor minimaal vijf jaar aangegaan en uitgevoerd) afdraagt aan een binnenlands bedrijf, moet het inkomen van deze dochtermaatschappij worden meegeteld bij de moedermaatschappij (Organträger).

De moedermaatschappij moet een onbeperkt belastingplichtig natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon met de plaats van leiding in het binnenland waarvoor geen belastingvrijstelling geldt of een personenvennootschap met de plaats van leiding in het binnenland, voor zover deze bedrijfsactiviteiten uitoefent. Ook een buitenlands bedrijf met een in het binnenlandse handelsregister ingeschreven nevenvestiging kan een Organträger zijn. Deze moedermaatschappij moet de meerderheid hebben van de stemrechten over een directe of indirecte deelneming in de fiscale eenheid.

Internationaal fiscaal recht

DBA: Duitsland heeft in navolging van het OESO-modelverdrag met meer dan tachtig landen verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing (DBA) afgesloten waardoor de bronbelasting regelmatig wordt verminderd.

EU-richtlijnen: Winstuitkeringen alsmede rente- en licentiebetalingen tussen moeder- en dochtermaatschappijen van verschillende EU-lidstaten zijn vrijgesteld van de aftrek van bronbelasting, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van de minimale deelneming.

Belastingheffing door middel van bijtelling: Bij een deelneming in een buitenlandse rechtspersoon met passieve inkomsten waarvoor een laag belastingtarief (≤ 25 %) geldt (zogenoemde tussenvennootschap), worden deze inkomsten bij het bereiken van een minimale deelneming evenredig fictief meegeteld bij de binnenlandse aandeelhouder en moet hij hierover volledig belasting betalen.

Transfer pricing: Inkomstencorrectie, indien de overeengekomen prijzen afwijken van het at arm's length beginsel. Bij zakelijke relaties met geassocieerde personen in het buitenland heeft de belastingplichtige omvangrijke documentatieplichten.

Solidariteitstoeslag

De solidariteitstoeslag is een aanvullende belasting op de inkomsten- en vennootschapsbelasting en bedraagt principieel 5,5 % van de vastgestelde belasting.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 11:13
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login