Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 19:44

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving

Geschreven door 

Sinds 1 januari 2009 is de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving ingevoerd om de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven die van plan zijn te (gaan) investeren, te verbeteren (Regeling van 10 december 2008, nr. DB 2008/697M, Stcrt. 2008, 246). 

Deze gewijzigde regeling houdt in dat IB- en Vpb-ondernemingen in de aangifte er voor kunnen kiezen investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden – onder bepaalde voorwaarden – in 2 jaar af te schrijven tot de restwaarde. In 2009, 2010 en 2011 kan elk jaar maximaal 50% worden afgeschreven. In 2012 is dit laatste niet meer van toepassing Het gaat om investeringen in uitrusting, transportmiddelen en vaste installaties in de openlucht. De willekeurige afschrijving 2009 is daarom van toepassing op bestel-, vrachtauto's, computers, machines en installaties en zeer zuinige personenauto´s (Zie hierna). De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:

• gebouwen;

• grond-, weg- en waterbouwkundige werken;

• bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's, met uitzondering van taxi's en zeer zuinige personenauto's (CO2-uitstoot maximaal 95 gr/km bij dieselauto's en maximaal 110 gr/km bij andere auto's);

• dieren;

• immateriële vaste activa, zoals software.

In 2010 en 2011 kan elk jaar maximaal 50% worden afgeschreven. Onder deze maatregel vallen ook investeringen in zeer zuinige auto's. Bij besluit van 18 mei 2010, nr. DB2010/103M, Stcrt. 2010, 7724 is de werking van deze regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verruimd (Zie hierna bij betalingscriterium).

Ondernemingen kunnen evenmin willekeurig afschrijven op:

• tweedehands aangeschafte bedrijfsmiddelen;

• bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (70% of meer) bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden.

De wetgever acht het toch wenselijk dat verhuurders die bedrijfsmiddelen tijdelijk verhuren ook gebruik kunnen maken van de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving. Daarom keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat zij met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 willekeurig kunnen afschrijven op bijvoorbeeld bestelauto's, aanhangwagens, hoogwerkers en gereedschap (Ministeriële regeling staatssecretaris van Financiën van 25 mei 2009, nr. DB2009/249M, Stcrt. 2009, 97, V-N 2009/27.21).

Gewone afschrijvingen vangen aan vanaf het moment waarop een bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. De willekeurige afschrijving kan echter worden toegepast zodra in 2009 een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Op dat moment moet de objectieve verwachting bestaan dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012 in gebruik is genomen. Als de verwachting wel bestond, maar het bedrijfsmiddel toch later in gebruik wordt genomen, moet de willekeurige afschrijving worden teruggenomen (Art. 3.8 Wet IB 2001 nader geregeld in art. 15 regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001). De willekeurige afschrijving wordt teruggenomen bij de aanslag over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2011 of bij een gebroken boekjaar: bij de aanslag over het boekjaar waarin 31 december 2011 valt. Onder bijzondere omstandigheden kan deze grensdatum op verzoek van de belastingplichtige worden verschoven. Daarbij valt te denken aan faillissement van de leverancier van het bedrijfsmiddel.

Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van een bedrijfsmiddel niet groter zijn dan het bedrag dat ter zake van de investeringsverplichting is betaald of aan voortbrengingskosten is gemaakt (Art. 3.35. laatste volzin, Wet IB 2001). De staatssecretaris van Financiën heeft de regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verruimd (Besluit van 18 mei 2010, nr. DB2010/103M, Stcrt. 2010, 7724). In de praktijk werd de willekeurige afschrijving onbedoeld beperkt door het vereiste betalingscriterium. Daarom kunnen investeringen gedaan in 2009, 2010 of 2011 in het investeringsjaar met maximaal 50% worden afgeschreven en het restant in één of meer volgende jaren in plaats van het jaar volgend op het investeringsjaar. Het maximum van 50% geldt per 2012 niet meer

Zoals bekend, kan ook willekeurig worden afgeschreven op milieu-bedrijfsmiddelen (Art. 3.31 Wet IB 2001). De belastingplichtige moet kiezen welke vorm van willekeurige afschrijving hij wil toepassen. Samenloop van de verschillende vormen is derhalve onmogelijk.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login