Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 19:39

Overgangsregeling afschrijving op bedrijfsmiddelen

Geschreven door 

De afschrijvingsbeperking van art. 3.30, tweede lid, Wet IB 2001 is niet alleen van toepassing op goodwill en overige bedrijfsmiddelen die op of na 1 januari 2007 zijn aangeschaft, maar ook op dergelijke activa die al op 1 januari 2007 op de balans staan en nog niet volledig tot de restwaarde zijn afgeschreven. Dit blijkt uit art. 10a.3 Wet IB 2001. Deze overgangsregeling is ingevoerd om mogelijke onduidelijkheid vanwege art. 3.39 Wet IB 2001 weg te nemen. Dat artikel bepaalt immers dat afschrijving op een bedrijfsmiddel plaatsvindt volgens de afschrijvingsregels die gelden op het tijdstip waarop in het bedrijfsmiddel is geïnvesteerd. Maar uit de parlementaire toelichting blijkt dat art. 3.39 Wet IB 2001 alleen is bedoeld voor de willekeurige afschrijving (MvT, Kamerstukken II 2005-2006, 30 572, nr. 3, blz. 43).

De afschrijvingsbeperking geldt derhalve ook voor goodwill en overige bedrijfsmiddelen die vóór 1 januari 2007 in gebruik zijn genomen. Op basis van het overgangsrecht wordt de boekwaarde per 1 januari 2007 tijdsevenredig afgeschreven in de resterende minimale afschrijvingstermijn. De maximale afschrijving wordt berekend volgens de volgende formule:

• voor goodwill: 12/(120-V) x boekwaarde op 1 januari 2007;

• voor de overige bedrijfsmiddelen: 12/(60-V) x boekwaarde op 1 januari 2007.

V stelt voor: het aantal maanden dat de belastingplichtige vóór 1 januari 2007 reeds heeft afgeschreven.

Voor gebouwen die vóór 1 januari 2007 al tot het ondernemingsvermogen of resultaatvermogen behoorden, maar waarop nog niet gedurende 3 jaar is afgeschreven, treedt de beperking van de afschrijving eerst in werking met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin die 3 jaar zijn geëindigd.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login