Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 02 februari 2011 13:33

Vermogensoverheveling tijdens het leven

Geschreven door 

Door een goede estate planning op te zetten, kan vermogen door schenking en vererving overgaan op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier. Bij een goede estate planning wordt bekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingen, hoe de oplopende tarieven door spreiding van de schenk- en erfbelasting zoveel mogelijk kunnen worden gematigd. Uiteraard dient altijd het uitgangspunt te blijven dat het vermogen terecht komt bij degene die het moet krijgen.

Hierna zullen enkele mogelijkheden besproken worden hoe al bij leven vorm kan worden gegeven aan invulling van de estate planning.

Schenkingsplan

Door het opzetten van een schenkingsplan kan al bij leven geleidelijk vermogen overgaan naar de toekomstige erfgenamen. Door jaarlijks te schenken kan gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling(en) en het tarief van de laagste schijf van de schenk- en erfbelasting.

De jaarlijkse schenking kan in geld of natura (bijvoorbeeld goederen of effecten) plaatsvinden. Ook kan gekozen worden voor een papieren schenking. Bij een papieren schenking wordt jaarlijks een bedrag schuldig erkend aan de toekomstige erfgenamen (doorgaans de kinderen). Indien en voor zover de toekomstige erfgenamen over de papieren schenkingen schenkbelasting verschuldigd zijn, wordt doorgaans geadviseerd deze bedragen contant te schenken. Over de schuldig erkende bedragen is rente verschuldigd. Hierdoor wordt nog meer vermogen overgedragen zonder dat schenk- of erfbelasting verschuldigd is. Indien er vermogen wordt overgedragen heeft dit ook gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting. De toekomstige erfgenamen zullen meer vermogen aangeven, de toekomstige erflaters minder. De verschuldigde belasting kan, ingeval van papieren schenkingen, door de toekomstige erfgenamen voldaan worden uit de te ontvangen rente. Om het effect van een schenkingsplan te vergroten, kunnen in familieverband ook kleinkinderen betrokken worden in het plan.

Een papieren schenking kan gedaan worden in een notariële akte, een onderhandse akte of een bankoverschrijving direct gevolgd door teruglenen. De notariële akte is het meest veilig. De overeen te komen en jaarlijks te betalen rente dient vanaf 2010 minimaal 6% te bedragen. Indien een papieren schenking gedaan wordt middels een onderhandse akte dan verliest deze haar werking indien deze niet voor overlijden is afgelost. Indien de jaarlijkse rente niet voldaan wordt, kan dit ook nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de verschuldigde erfbelasting bij overlijden.

Overdracht ouderlijke woning

Overdracht van ouderlijke woningen was tot 2001 een aantrekkelijke manier om successierechten te besparen. Door een aantal aanpassingen in de fiscale wetgeving is overdracht van de ouderlijke woning in de meeste situaties niet meer aantrekkelijk. Zo leidt de overdracht tegenwoordig tot het verschuldigd worden van overdrachtsbelasting, ontstaat bij de ouders een inkomstenbelastingnadeel (hypotheekrente is niet langer aftrekbaar) en dient bij een overdracht te worden uitgegaan van de vrije verkoopwaarde van de woning. Daarnaast zal mogelijk erfbelasting verschuldigd zijn over het financiële voordeel dat wordt gerealiseerd bij overlijden van de ouder(s).

Eenmalige verhoging van de jaarlijkse vrijstelling

Als het kind aan wie geschonken wordt 18 jaar of ouder is, geldt tot de vijfendertigste verjaardag eenmalig een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting. Deze bedraagt voor 2010 € 24.000. De verhoogde vrijstelling mag per kind slechts eenmaal worden toegepast. Dit geldt ook als de vrijstelling niet volledig wordt gebruikt.

Op de eenmalig verhoogde vrijstelling moet bij de aangifte expliciet een beroep worden gedaan.

Vanaf 2010 geldt er een extra verhoogde vrijstelling als het kind de schenking gebruikt voor de verwerving van een eigen woning of een studiefonds (slechts studies die meer dan € 20.000 per jaar kosten, kwalificeren). Indien nog niet eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling bedraagt deze vrijstelling € 50.000. Als voor 2010 al eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling geldt een eenmalige vrijstelling van € 26.000 indien de schenking wordt gebruikt voor een eigen woning (dit heeft mogelijk gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek).

Aangifte

Een verzoek om uitreiking van een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan voor 15 maart van het kalenderjaar dat ligt na het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:14
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login