Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 02 februari 2011 09:43

Sociale verzekeringsplicht directeur grootaandeelhouder (dga)

Geschreven door 

De arbeidsverhouding van een directeur groot aandeelhouder (dga) kwalificeert onder de werknemersverzekeringswetten als hoofdregel niet als dienstbetrekking. Dit betekent dat, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding, de dga niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het idee achter deze bepaling is dat een dga niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. Een dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich desgewenst zelf moeten verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Het risico van werkeloosheid is niet verzekerbaar. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken in een besluit aangegeven wanneer er geen premieplicht is voor de werknemersverzekeringen:

  • de dga heeft, al dan niet samen met diens echtgenoot / partner, aandelen die tenminste 50% van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigen;
  • De dga heeft, al dan niet samen met de echtgenoot / partner, zoveel aandelen dat op basis van het bepaalde in de statuten de overige aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders geen besluit tot ontslag kunnen nemen zonder eigen medewerking (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien voor ontslag een meerderheid van stemmen van 2/3 vereist is);
  • alle dga's kunnen in de algemene vergadering van aandeelhouders een gelijk aantal stemmen uitbrengen (afrondingsverschillen in het aantal stemmen is geen probleem);
  • een B.V. waarin ten minste 2/3 van de aandelen worden gehouden door bloed- en aanverwanten tot in de derde graad (zgn. familievennootschappen).

De meeste dga's proberen sociale verzekeringplicht te voorkomen (zodat geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn). Toch ontstaat er in de praktijk steeds vaker juist de wens wel sociaal verzekeringsplichtig te zijn. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de dga zich niet of slechts tegen hele slechte voorwaarden tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid kan verzekeren.

Indien ten onrechte geen afdracht van premies werknemersverzekeringen heeft plaatsgevonden zullen correctienota's worden opgelegd (mogelijk met boetes).

Partner (echtgenoot / echtgenote) directeur groot aandeelhouder

Het zelfde geldt voor de partner (de echtgenoot of echtgenote) van de dga. Ook ten aanzien van de partner geldt over het algemeen dat er geen sociale verzekeringsplicht is (dit is slechts in uitzonderlijke situaties anders) omdat het algemene uitgangspunt is dat er tussen echtgenoten geen gezagsverhouding aanwezig is.

Minderheidsaandeelhouder

Voor een dga (en diens partner) die een minderheidsbelang heeft gelden andere regels. Indien de dga met een minderheidsbelang tegen zijn wil ontslagen kan worden door de alfgemene vergadering van aandeelhouers (van belang hierbij is vooral wat in de statuten van de desbetreffende B.V. is bepaald) is de betreffende dga wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als belangrijke uitzondering op deze regeld geldt dat als de overige aandeelhouders een gelijk belang hebben er toch geen sprake is van sociale verzekeringsplicht.

Vermijden sociale verzekeringsplicht

Sociale verzekeringsplicht kan in sommige gevallen worden voorkomen door in de statuten van de B.V. op te nemen dat de dga door de algemene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen met tenminste 2/3 stemmen meerderheid van stemmen. Ook is het in voorkomende gevallen mogelijk sociale verzekeringsplicht te vermijden door certificering van aandelen (de aandelen onderbengen in een stichting waarbij het in het stichtingsbestuur alle directeuren een gelijk stemrecht krijgen). Afspraken tussen de aandeelhouders (bijvoorbeeld een stemovereenkomst) werken niet in om sociale verzekeringsplicht te ontlopen. Door persoonlijke holdings wordt heen gekeken voor de sociale verzekeringsplicht van de dga.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:54
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login