Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 10 januari 2012 12:26

Aanslag successierecht kon niet aan echtgenoten tezamen worden opgelegd

Geschreven door 

Mevrouw A overleed in oktober 2009. X en zijn echtgenote Y waren tot haar erfgenaam benoemd. In september 2010 werd een aanslag successierecht van € 174.462 opgelegd ten name "X en echtgenote". In een toelichting bij het aanslagbiljet vermeldde de inspecteur dat de verkrijgingen door ieder der echtgenoten op grond van artikel 25 SW voor de berekening van het successierecht bij elkaar waren geteld. Voor het schenkingsrecht gold een soortelijke bepaling, maar de Hoge Raad had op 19 februari 2010 beslist dat voor het schenkingsrecht ieder van hen afzonderlijk als verkrijger moest worden aangemerkt en dat het niet was toegestaan de verkrijgingen voor deze personen te betrekken in één aanslag die aan hen gezamenlijk werd opgelegd.

Volgens de inspecteur mocht worden aangenomen dat dit ook gold voor het successierecht, maar technisch was nog niet mogelijk geheel aan het door de Hoge Raad bepaalde te voldoen. In aanvulling c.q. verbetering van het aanslagbiljet liet hij in de toelichting weten dat de verkrijging van het echtpaar X-Y en het door hen verschuldigde successierecht moest worden gelezen als een verkrijging van € 162.339 door X en een successierecht van € 87.231 en een verkrijging van € 162.339 door mevrouw Y en een successierecht van € 87.231. X en Y gingen in beroep. Rechtbank Arnhem besliste dat in artikel 5 AWR was bepaald dat het vaststellen van een belastingaanslag geschiedde door het terzake daarvan opmaken van een aanslagbiljet door de inspecteur.

De inspecteur had voor X en Y één aanslagbiljet opgemaakt waarop voor hen gezamenlijk ook één belastingaanslag was vermeld van € 174.462. Dit was volgens de Rechtbank niet toegestaan omdat X en Y ieder afzonderlijk als verkrijger moesten worden aangemerkt. De Rechtbank verwees hiervoor naar het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2010. Deze fout kon volgens de Rechtbank niet worden hersteld in de toelichting die onderdeel uitmaakte van het aanslagbiljet. Ook met deze toelichting was nog steeds sprake van één belastingaanslag voor twee verkrijgers omdat een toelichting er niet toe kon leiden dat nieuwe belastingaanslagen ontstonden. De Rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vernietigde de aanslag successierecht.

Redactie Fiscaal up to Date  10-1-2012

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login