Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
maandag, 05 september 2011 13:20

Overeenkomst van geldlening van durfkapitaal

Geschreven door 

OVEREENKOMST VAN GELDLENING VAN DURFKAPITAAL

De ondergetekenden:

  1. De heer/mevrouw ____________, geboren op ____________19_______ te ____________, wonende aan de ______________straat ____  te (_______(postcode)), sofinummer _______, hierna te noemen: ‘Schuldenaar';

    en

  2. De heer/mevrouw ____________, geboren op ____________19_______ te ____________, wonende aan de ______________straat ____  te (_______(postcode)), sofinummer _______, hierna te noemen: ‘Schuldeiser'.

Overwegende:

  • dat Schuldeiser en Schuldenaar geen fiscale partners zijn (daaronder mede begrepen, niet gehuwd zijn) en evenmin gezamenlijk een onderneming drijven;
  • dat Schuldeiser aan Schuldenaar een durfkapitaallening als bedoeld in artikel 5.17 Wet inkomstenbelasting 2001 verstrekt;
  • dat Schuldeiser de durfkapitaallening niet heeft gefinancierd met geleend geld;
  • dat Schuldenaar genoegzaam heeft doen blijken dat hij beginnend ondernemer is in de zin van artikel 5.17, lid 3, Wet inkomstenbelasting 2001 door middel van een beschikking in de zin van artikel 5.17, lid 3, onderdeel a, Wet inkomstenbelasting 2001, welke beschikking aan deze akte is gehecht;
  • dat partijen de voorwaarden voor deze geldlening thans schriftelijk wensen vast te leggen.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: bedrag

Schuldenaar heeft ter leen ontvangen van Schuldeiser een bedrag van € _______ (zegge: ___________________ euro), welk bedrag ten minste gelijk is aan het bedrag zoals opgenomen in artikel 32, onderdeel a, Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

Artikel 2: rente

Schuldenaar verbindt zich om over het in artikel 1 genoemde bedrag, of het restant daarvan, aan Schuldeiser te zullen betalen een rente van _______% per jaar, welke niet uitgaat boven de wettelijke rente, bedoeld in artikel 120, lid 1, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, voor _______ jaar vast.

Artikel 3: rentedatum

De rente vervalt jaarlijks per ultimo van het boekjaar en is opeisbaar 14 dagen na afloop van het boekjaar.

Artikel 4: looptijd lening

De geldlening heeft een looptijd van _______ jaren. De Schuldenaar is ter zake van deze geldlening gedurende de looptijd geen aflossing verschuldigd (Of: De Schuldenaar moet de geldsom in _______ jaarlijkse/maandelijkse termijnen aflossen, elk groot € _______, voor de eerste maal per _______.). Vervroegde aflossing is te allen tijde toegestaan, mits de resterende hoofdsom ten minste gelijk is aan het in artikel 1 genoemde minimumbedrag of de lening geheel wordt afgelost. Schuldenaar is ter zake van de vervroegde aflossing geen boete verschuldigd.

Artikel 5: aanwending geldmiddelen

Schuldenaar verplicht zich het geldbedrag alleen te zullen gebruiken voor de financiering van bestanddelen die behoren en gedurende de looptijd van de lening blijven behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen, daaronder begrepen goedgekeurde lopende uitgaven als bedoeld in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68.

Artikel 6: achterstelling

Het uitstaande geldbedrag is gedurende acht jaren na het aangaan van deze overeenkomst achtergesteld ten opzichte van alle bestaande en toekomstige concurrente crediteuren van Schuldenaar. Daarna vervalt deze achterstelling.

Artikel 7: registratie

Schuldeiser en Schuldenaar verplichten zich om deze overeenkomst binnen vier weken na de ondertekening ervan te laten registreren op de voet van de Registratiewet 1970 bij de Belastingdienst _______/kantoor _______.

Artikel 8: beëindiging

De overeenkomst eindigt van rechtswege en het door Schuldenaar verschuldigde is na opzegging of ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen:

a.    indien Schuldenaar in verzuim is met het nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst;

b.    indien Schuldenaar overlijdt, failliet wordt verklaard dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel op Schuldenaar WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing wordt verklaard;

c.    indien op het vermogen van Schuldenaar geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd dan wel het vermogen van Schuldenaar geheel of gedeeltelijk onder bewind  of onder beheer wordt gesteld.

Artikel 9: kosten

Alle kosten waartoe deze overeenkomst aanleiding mocht geven, komen voor rekening van Schuldeiser.

Artikel 10: belastbaarheid

Indien de belastingadministratie, dan wel - bij geschil - de belastingrechter in deze overeenkomst een belastbaar element of belastbare elementen aanwezig acht, welke partijen niet hebben gewild, zal voor deze overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf aanvang geacht worden in de plaats te zijn getreden een zodanige overeenkomst, welke dit element of deze elementen niet bevat.

Artikel 11: notariële akte

Schuldeiser heeft het recht om deze overeenkomst in een notariële akte te laten opnemen.

Artikel 12: geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus overeengekomen, opgesteld in _____voud en op iedere pagina geparafeerd te ________________ op _____________ 20____.

 

___________________________ ___________________________
de heer/ mevrouw______________________ de heer/ mevrouw______________________
Laatst aangepast op woensdag, 04 juli 2012 13:47
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login