Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
maandag, 05 september 2011 13:10

Akte van cessie | koop en verkoop van een vordering

Geschreven door 

Akte van cessie (koop en verkoop van een vordering)

De ondergetekenden:

  1. De heer/mevrouw ____________, geboren te ____________ op ____________ 19_______, wonende aan de _______straat _______  te (_______(postcode)), hierna te noemen ‘cedent';

    en

  2. De heer/mevrouw ____________, geboren te ____________ op ____________ 19_______, wonende aan de _______straat _______  te (_______(postcode)), hierna te noemen ‘cessionaris'.

Overwegende:

  • dat de heer/mevrouw _____________ wonende aan de _____________straat _____  te (___________(postcode)), hierna te noemen ‘cessus' per ___________________ een schuld heeft aan cedent groot € _______;
  • dat cedent thans deze vordering op cessus wenst over te dragen aan cessionaris.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: vordering

Cedent verkoopt en draagt hierbij in eigendom over, gelijk cessionaris die koopt en bij deze in eigendom aanvaardt de vordering van cedent op cessus groot € _______ (zegge: _______euro).

Artikel 2: koopsom

Deze verkoop en koop heeft plaatsgevonden tegen een koopsom van €  _______ (zegge: ____________________________ euro). Door ondertekening van deze overeenkomst wordt cessionaris door cedent voor de koopsom gekweten.

Artikel 3: bevoegdheid

  1. Cedent verleent aan cessionaris de bevoegdheid om zo nodig deze cessie aan cessus mede te delen, te betekenen, de vordering op cessus te innen, daarvoor aan cessus kwijting te verlenen en zo nodig tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen cessus over te gaan.
  2. Cedent staat er voor in dat hij de enige gerechtigde tot de gecedeerde vordering is en dat hij bevoegd is te cederen en dat de gecedeerde vordering vrij van beslag is en van daarop rustende zakelijke genots- en zekerheidsrechten.

Artikel 4: kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, interesses, boetes en andere uitgaven en schaden, hoe ook genaamd, voortvloeiend uit het incasseren van de ten deze gecedeerde vordering, komen ten laste van cessionaris, met inbegrip van de kosten van deze overeenkomst.

Artikel 5: geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Het geschil zal worden voorgelegd aan de competente rechter.

 

Aldus overeengekomen, opgesteld in _______voud en op iedere pagina geparafeerd te ______________ op _____________ 20___.

 

____________________

 

____________________

de heer/ mevrouw_________________ de heer/ mevrouw_________________

Noot: indien deze modelovereenkomst wordt gebruikt bij een rechtshandeling tussen een vennootschap en diens bestuurder, is mogelijk sprake van een tegenstrijdig belang waardoor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger dient aan te wijzen (dit mag dezelfde bestuurder zijn). Daarvoor kan het model "NOTULEN bevoegdheid tot vertegenwoordiging" worden gebruikt.

Laatst aangepast op woensdag, 04 juli 2012 13:51
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login