Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 27 april 2011 06:45

Welke rechtsmiddelen heeft u als de belastingontvanger het verzoek om een betalingsregeling afwijst?

Geschreven door 

U kunt dan binnen tien dagen na dagtekening van de afwijzende beschikking (administratief) beroep aantekenen bij de directeur (twee voorzitters van belastingmanagementteams zijn hiervoor aangewezen). Frappant is wel dat u uw beroepschrift moet indienen bij de belastingontvanger die uw verzoek heeft afgewezen. Waarom is dat? Omdat de betreffende belastingontvanger uw beroepschrift moet doorsturen aan de directeur met alle stukken en zijn advies op uw beroepschrift. Bijkomend voordeel is wel dat in een aantal gevallen uw beroepschrift alsnog aanleiding geeft voor de belastingontvanger om zijn besluit te herzien en in die gevallen aan u vraagt om uw beroepschrift in te trekken.

Als de belastingontvanger zijn besluit niet wil herzien dan gaat uw beroepschrift naar de directeur en zal deze uw beroep behandelen. U kunt daarbij gehoord worden en omdat er maar twee directeuren zijn (Belastingdienst/Zuidwest en Belastingdienst/Utrecht-Gooi) wordt telefonisch horen ook wel toegestaan. De directeur toetst alleen of de belastingontvanger in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Mocht de directeur uw beroep afwijzen dan is er geen formele bestuursrechtelijke rechtsgang meer mogelijk. Wel kunt u dan nog een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman, Ministerie van Financiën of bij een van de parlementaire Commissies voor de Verzoekschriften. Het is raadzaam om dan in die gevallen een afschrift te sturen aan de belastingontvanger zodat de invordering wordt opgeschort. Met “opschorten van de invordering” wordt hier bedoeld “geen onherroepelijke invorderingsmaatregelen nemen”, zoals een executieverkoop. Beslag leggen mag, zolang dit maar niet leidt tot onherroepelijke gevolgen en die gevolgen voorzienbaar waren voor de belastingontvanger.

Kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter? Ja, vooral in spoedeisende gevallen is een kort geding de aangewezen weg (als u bij de belastingontvanger en directeur geen uitstel verkrijgt). De rechter zal dan voornamelijk kijken naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter is niet gebonden aan het uitstelbeleid.

Overigens geldt bij een aantal aparte verzoeken om uitstel van betaling de formele bezwaar- en beroepsprocedure (bij de belastingrechter). Dit betreft onder meer het verzoek om uitstel bij conserverende aanslagen en aanslagen schenk- en erfbelasting.

Uw belastingadviseur kan u helpen bij uw verzoek om een betalingsregeling. Hebt u nog geen belastingadviseur of wilt u een second opinion? Neem contact op met een BCN Belastingadviseur.

mr. M.F. (Marco) Bezoet de Bie
B&B Van der Vis en Den Boer Accountants en Adviseurs (Texel)
MB Legal & Tax (Alkmaar/Middenbeemster)

Laatst aangepast op vrijdag, 29 april 2011 10:01
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login