Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 21 maart 2012 19:12

Verzekeringsplicht

Geschreven door 

Het komt voor dat controlerend ambtenaren van de Belastingdienst vraagtekens hebben bij de status van de aandeelhouders/partners (hierna: partners) van bijvoorbeeld advocaten-, accountants-, makelaars-, en architectenkantoren etc.. In het bijzonder worden dan vraagtekens gezet bij het feit of de partners voor de premieheffing werknemers­verzekeringen onder de werking van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder[1] vallen. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan zal de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de desbetreffende partners voor de werknemers­verzekeringen in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het gevolg is dat premies werknemersver­zeker­ingen voor de partners verschuldigd zijn.

1. Verzekeringsplicht voor partners?

Onder partners wordt in dit verband door de Belastingdienst verstaan de voormalige maten in bijvoorbeeld een maatschap die elk een (gelijk) aandeel hebben in een NV of BV. Het is bekend dat slechts enkele partners tevens statutair bestuurder zijn, met daaraan gekoppeld een grotere beslissings­bevoegd­heid. De partners/natuurlijke personen worden meestal middels een aansluitovereenkomst via hun personal holding ter beschikking gesteld aan een NV voor het verlenen van diensten. De belangrijkste kenmerken zijn (dus niet limitatief):

  • De partner/natuurlijk persoon participeert via een rechtspersoon in een NV;
  • Iedere personal holding heeft één aandeel in de NV. De aan dit aandeel verbonden rechten en plichten zijn voor ieder aandeel gelijk;
  • De vroegere maatschapsbepalingen (toe- en uittreden, winstverdeling etc.) zijn omgezet in de Algemene Bepalingen van de NV;
  • Tussen iedere partner/natuurlijk persoon, personal holding en de NV is een aansluitovereenkomst gesloten waarin is opgenomen dat de partner/natuurlijk persoon door de personal holding ter beschikking wordt gesteld aan de NV voor het verlenen van diensten;
  • De door de personal holding ontvangen vergoeding is gebaseerd op de winst zoals die in de maatschapstructuur werd ontvangen.

De door de Belastingdienst te onderzoeken structuren[2] zien er vaak als volgt uit:

Verzekeringsplicht

Deze structuren worden door beroepsbeoefenaren veelvuldig gebruikt en liggen regelmatig voor de premies werknemersverzekeringen onder vuur.

2. Standpunt(en)

Uit praktijk blijkt dat partijen van mening verschillen of sprake is van verzekeringsplicht. De Belastingdienst concludeert vaak - zonder enig onderzoek - tot verzekeringsplicht. De belanghebbende zijn nagenoeg altijd van mening dat er voldoende materiële indicaties zijn voor het bestaan van gezamenlijk ondernemerschap van de partners, als gevolg waarvan verzekeringsplicht uitgesloten is.

Overigens als uit onderzoek door de Belastingdienst blijkt dat er van materiële indicaties zijn voor het bestaan van gezamenlijk ondernemerschap dan wel dat anderszins een gezagsverhouding voor betrokkenen ontbreekt, berust de Belastingdienst er in dat geen sprake is van verzekeringsplicht.

3. Belang voor de praktijk

Het belang voor de praktijk mag duidelijk zijn. Als gewerkt wordt middels de hiervoor beschreven structuur kan de Belastingdienst een onderzoek instellen. Daarnaast kan worden gedacht aan een aanpassing van de structuur als gevolg waarvan verzekeringsplicht wordt vermeden.

Let op! Als sprake is van een echte maatschap, al dan niet met een Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur, dan wordt in ieder geval geen verzekeringsplicht aangenomen voor de partners. De formele verschillen tussen de BV/NV structuur en de maatschapstructuur zijn in dit kader relevant.


[1] Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, d.d. 19 december 1997/nr. SV/WV/97/5347, laatstelijk gewijzigd bij de Regeling van 29 mei 2008, nr. SV/WV/2008/14518, Stcrt. 2 juni 2008, nr. 103.

[2] Vanzelfsprekend is er een aantal varianten op deze structuur, maar in essentie komen zij overeen met de hier getekende structuur.

Door: Roy Vliese | Kantoor: HDK Advocaten

Roy Vliese

Roy Vliese is partner bij Huyzer Doornik Der Kinderen Advocaten en Fiscalisten. Roy studeerde fiscaal-recht aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in de loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemers-verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).

T: 020-3331025 | M: 06-27227203 | Kantoor: HDK Advocaten en Fiscalisten | E: rv@hdkadvocaten.nl

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login