Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
maandag, 24 januari 2011 13:11

Is de meldingsplicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid onevenredig?

Geschreven door 
Wat is de casus? Ik geef hem hier vereenvoudigd weer. Belanghebbende is bestuurder van een BV. Deze BV kan de naheffingsaanslag omzetbelasting niet betalen en vergeet dit tijdig te melden aan de belastingontvanger. Gevolg, de bestuurder van de BV is aansprakelijk voor die omzetbelasting van de BV. Waarom? Omdat bij de bestuurdersaansprakelijkheid de regel geldt “bij niet of niet tijdig melden van de betalingsonmacht wordt ervan uit gegaan dat u als bestuurder schuldig bent aan onbehoorlijk bestuur”. Dat “onbehoorlijk bestuur” heeft er vervolgens voor gezorgd dat de BV haar belastingschuld niet kan betalen, althans zo luidt de veronderstelling van de Belastingdienst.

Kunt u zich vervolgens daartegen verweren? Nee, feitelijk niet, omdat u eerst moet bewijzen dat het niet aan u ligt dat u niet kon melden. Dat is, naar mijn mening, nagenoeg een onmogelijke bewijslast. Argumenten als “ik was in het buitenland of geveld door ziekte”, zijn al door de rechter van tafel geveegd. U had immers maatregelen kunnen en moeten nemen zodat er tijdig kon worden gemeld.
In deze casus stapte de belanghebbende naar de rechter en beriep zich op het evenredigheidsbeginsel. Naar zijn mening is het feit dat hij zich nauwelijks kan verweren tegen omkering bewijslast onevenredig (tot het doel van de meldingsplicht). Belanghebbende krijgt de adviseur van de Hoge Raad (Advocaat-Generaal) nog mee en ook die concludeert dat deze omkering bewijslast onevenredig is, gezien de Europese beginselen (het gaat tenslotte om omzetbelasting). De Hoge Raad (uitspraak van 21 januari 2011) heeft een andere mening en geeft aan dat het doel van de meldingsplicht en de omkering bewijslast bij niet melden ter verzekering is van de schatkist en niet onevenredig is. De wetgever gaat met de regeling van de meldingsplicht niet verder dan voor het doel strikt noodzakelijk is.

Wat is er volgens mij af te dingen op de conclusie van de Hoge Raad?
Het doel van de meldingsplicht is de Belastingdienst onmiddellijk te informeren dat een belastingaangifte (of belastingaanslag) niet kan worden betaald. De Belastingdienst weet dit al meteen zodra u aangifte (omzetbelasting/loonheffing) moet doen. U moet immers een maand na einde tijdvak aangifte doen en meteen betalen. Uiterlijk twee weken daarna moet u melden indien u niet tijdig kon betalen. Echter de digitale snelweg maakt al dat de Belastingdienst al op de dag na de laatste betaaldatum weet dat er niet is betaald. Overigens moet u melden ongeacht de reden van niet kunnen betalen. Dus ook bij een tijdelijke betalingsonmacht moet u de betalingsonmacht melden. Naar mijn mening is de meldingsplicht mosterd na de maaltijd, na de laatste betaaldatum weet de Belastingdienst al dat er niet is betaald en dus al per definitie sprake is van betalingsonmacht.

Dan nog het uiteindelijke doel van de meldingsplicht. U moet melden zodat de belastingontvanger maatregelen kan nemen om de belangen van de Staat veilig te stellen. Welke “maatregelen”? U zou dan kunnen denken aan beslag leggen of een invorderingsonderzoek instellen.  In de belastingpraktijk zult u merken dat er weinig wordt gedaan met die melding. Een enkele belastingontvanger wil nog wel eens een invorderingsonderzoek instellen. Dus de melding wordt nauwelijks gebruikt voor het doel waarvoor het in het leven is geroepen. Belastingontvangers gebruiken de meldingsplicht dan ook voornamelijk als hulpmiddel tot een relatief makkelijke aansprakelijkstelling van de bestuurder zodra de omzet- of loonbelasting van de BV onbetaald blijft.

Het feit dat u zich als bonafide bestuurder nauwelijks kunt verweren in geval u te laat de betalingsonmacht hebt gemeld (ook al bent u maar een dag te laat) maakt dat de meldingsregeling mijns inziens een onevenredige regeling is nu de Belastingdienst al meteen op de hoogte is van niet betalen en verder daar nauwelijks actie op onderneemt.

In ieder geval moet u zich als bestuurder bewust zijn van de meldingsplicht en zorgen dat u altijd tijdig uw betalingsonmacht meldt. Dit moet overigens altijd schriftelijk. Laat u dan ook daarover informeren door uw belastingadviseur. Hebt u nog geen belastingadviseur of wilt u een second opinion? Neem contact op met een BCN Belastingadviseur.

mr. M.F. (Marco) Bezoet de Bie
B&B Van der Vis en Den Boer Accountants en Adviseurs (Texel)
MB Legal & Tax (Alkmaar/Middenbeemster)Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login