Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 10 februari 2012 10:48

Economische crisis en de belastingontvanger

Geschreven door 

Belasting moeten betalen, terwijl u als ondernemer al in zwaar weer zit is geen prettige omstandigheid. Wat kan de ondernemer doen op het invorderingsvlak om de pijn te verzachten?

U zult als ondernemer zoveel mogelijk up-to-date moeten willen blijven wat betreft het indienen van belastingaangiftes, vooral als dit kan leiden tot belastingteruggaves. Een winstaangifte versneld indienen, als dit kan leiden tot een teruggaaf (bijvoorbeeld verliesverrekening), moet dan hoogste prioriteit hebben. In dat geval kunt u uitstel van betaling aanvragen in verband met een teruggaaf. Dan moet overigens al wel die aangifte zijn ingediend waaruit de teruggaaf voortvloeit.

Wees alert op belastingaanslagen. Zorg dat u tijdig uitstel van betaling aanvraagt. Het te laat reageren, kan leiden tot het betekenen van een dwangbevel met daaraan verbonden de fors hoge betekeningskosten. Kosten waarop u op dat moment zeker niet zit te wachten. Bovendien wordt een afwachtende houding van de ondernemer “bestraft” met een belastingontvanger die weinig meegaand zal zijn.

Kijk uit met te forse privéonttrekkingen uit de zaak, terwijl u als ondernemer wel een betalingsregeling zou willen voor (preferente) belastingschulden. Zorg er dan ook voor dat u in ieder geval al in de onderneming zelf maatregelen neemt waarmee u aan de belastingontvanger kunt laten zien dat u rekening houdt met de belangen van de Staat. Het aantoonbaar laten zien aan de Belastingdienst dat u al intern saneert, kan helpen bij het verkrijgen van een betalingsregeling.

Maak bij een verzoek om een betalingsregeling heel duidelijk welke regeling u zou wensen en maak ook aannemelijk dat u deze betalingsregeling ook kunt nakomen (liquiditeitsprognose). Des te gemotiveerder het verzoek, des te groter de kans dat de belastingontvanger het verzoek zal honoreren. Vandaar ook dat bijstand van bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur wel degelijk iets kan toevoegen.
Zorg er ook voor dat u uitdrukkelijk bij het verzoek verwijst naar de “tijdelijke” crisismaatregel (die bij mijn weten nog steeds van kracht is). Deze maatregel geldt indien u aannemelijk kunt maken dat de betalingsproblemen worden veroorzaakt door de economische crisis. Bij honorering van zo’n verzoek geldt een iets soepelere regeling. Overigens hebt u bij zo’n verzoek wel een deskundige nodig. Bedenk ook dat een betalingsregeling in het algemeen nooit langer kan duren dan 12 maandelijkse termijnen (na uiterste betaaldatum voor de betreffende belastingaanslag) en in de meeste gevallen zult u zekerheid moeten bieden.

Een misverstand ook hier wegnemen. Wettelijk is het niet mogelijk om uitstel van betaling te verkrijgen voor een betaling op aangifte. Alleen voor belastingaanslagen kan uitstel van betaling worden verleend. Je ziet wel eens dat verzoeken worden gedaan voor betaling op aangifte en de verontwaardiging als later toch een belastingaanslag wordt opgelegd met een verzuimboete wegens te late betaling. Voor een betaling van een belasting op aangifte (BTW en loonheffing) kunt u formeel geen uitstel van betaling krijgen. Het niet betalen van de aangifte zal dan ook in veel gevallen leiden tot een verzuimboete. Ook al hebt u aangegeven niet te kunnen betalen.
Er is één uitzondering en dat betreft de verrekening van de aangifte BTW (indien deze tot een teruggaaf leidt) met een te betalen loonheffing op aangifte. Het moet dan wel gaan om dezelfde belastingplichtige en de te betalen loonheffing mag niet hoger zijn dan de teruggaaf BTW. Bovendien moeten beide aangiftes tijdig zijn ingediend, met daarbij een verzoek om uitstel van betaling. 

Als er beslag is gelegd op uw bedrijfsmiddelen ook dan kunt u nog steeds een verzoek doen om een betalingsregeling. Dat is ook zeker aan te raden, hoewel de belastingontvanger dan niet al te meegaand zal zijn. Is een executieverkoop onvermijdelijk dan kunt u, met behulp van een derdefinancier, proberen het beslag “af te kopen”. In dat geval kan een derde een aanbod doen aan de belastingontvanger om het beslag er af te krijgen. Dan moet de derde wel substantieel (30 tot 50%) meer betalen voor de afkoop dan de executiewaarde van de bedrijfsmiddelen die in beslag zijn genomen. U mag niet zelf het beslag afkopen, in die zin dat het geld voor de afkoop uit het vermogen komt van de belastingschuldige onderneming. Let op: een afkoopverzoek is een gunst en geen recht. Als de belastingontvanger het verzoek afwijst kunt u daartegen niet in bezwaar of beroep.

Indien uw verzoek om uitstel wordt afgewezen kunt u administratief beroep aantekenen bij de Directeur van de Belastingdienst. Dit is voor u als ondernemer de enige wettelijke mogelijkheid om de afwijzende beslissing van de belastingontvanger te laten toetsen. Verwacht er overigens geen wonderen van omdat de toetsing gebeurt door andere Belastingdienstmedewerkers (die in het algemeen voorheen hebben gewerkt als belastingontvangers). Het is dus geen onafhankelijke toetsing. Wel kan het beroep leiden tot een terugverwijsbeslissing en opnieuw overleg met de belastingontvanger. In veel gevallen is het dus wel raadzaam om beroep aan te tekenen. U kunt dan ook gehoord worden en dit kan, in tegenstelling tot een bezwaar tegen een aanslag, ook telefonisch.

Als ook uw “beroep” voor zo’n uitstelverzoek wordt afgewezen dan zijn uw wettelijke rechtsmiddelen uitgeput. Maar dat wil nog niet zeggen dat er in het geheel geen mogelijkheden meer zijn. Afhankelijk van de motivering van de Belastingdienst op zo’n beroep kunt u besluiten een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman (indien u van mening bent dat u door de “Directeur” en/of belastingontvanger niet correct bent behandeld). Ook kunt u een verzoekschrift indienen bij een verzoekschriftencommissie van de Eerste of Tweede kamer. Dit kunt u doen indien u meent dat inhoudelijk de afwijzing niet kan kloppen. In de meeste gevallen wordt overigens tijdens de behandeling van een klacht bij de Nationale Ombudsman of een verzoek bij de Verzoekschriftencie de invordering opgeschort.
Een tip: mocht u besluiten om een klacht in te dienen of een verzoekschrift (of beide), stuur een afschrift daarvan meteen naar de belastingontvanger. Dan weet de belastingontvanger ook dat de invordering mogelijk wordt opgeschort en voorkom je dat de belastingontvanger al invorderingsacties gaat ondernemen omdat hij/zij nog geen kennisgeving heeft gehad van de Nationale Ombudsman of Kamercommissie.

In veel gevallen zal de Belastingontvanger beslag willen leggen op de bedrijfsmiddelen. Al is het alleen maar ter zekerheid voor een betalingsregeling. Mocht een beslaglegging onafwendbaar zijn en u wilt niet dat uw personeel daar ongerust over wordt dan kunt ook contact opnemen met de belastingontvanger en vragen om een “stille beslaglegging”. Dan kan de belastingontvanger samen met de belastingdeurwaarder afspreken dat de belastingdeurwaarder langs komt voor de inventarisatie op bijvoorbeeld uren dat er nog geen personeel aanwezig is. Over het algemeen blijven de beslagen bedrijfsmiddelen aanwezig op het bedrijf tot het moment van de verkoop.

Hebt u een BV en u kunt de aangifte BTW en/of loonheffing niet betalen? Zorg dan tijdig voor in ieder geval de melding van betalingsonmacht. Tijdig? Dat is binnen 14 dagen nadat u de belasting op aangifte had moeten indienen en betalen. Te laat betalingsonmacht melden kan leiden tot een persoonlijke aansprakelijkstelling. De melding moet altijd schriftelijk en ik adviseer om dit aangetekend te doen.

Voorziet u betalingsproblemen of zit u in betalingsproblemen voor wat betreft fiscale schulden, laat u informeren door uw belastingadviseur. Hebt u nog geen belastingadviseur of wilt u een second opinion? Neem contact op met een BCN Belastingadviseur.

mr. M.F. (Marco) Bezoet de Bie
B&B Van der Vis en Den Boer Accountants en Adviseurs (Texel)
MB Legal & Tax (Alkmaar/Middenbeemster)

Laatst aangepast op donderdag, 05 juli 2012 14:29
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login