Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 28 juni 2011 06:00

De dure verzuimboete voor een te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting

Geschreven door  mr. dr. G.H. Sjobbema
In geval een belastingplichtige vennootschap te laat aangifte doet voor de heffing van vennootschapsbelasting, legt de Belastingdienst een verzuimboete op. Hoewel het te laat indienen van een aangifte een verzuim betreft, hetgeen een minder zwaar verwijt betreft dan wanneer het gaat om een vergrijpboete, kan niettemin onder het (nieuwe) huidige boetebeleid (zoals opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst), dat van kracht is per 1 januari 2010, een hoge boete worden opgelegd. Zo bedraagt de boete op grond van artikel 67a, lid 1, AWR € 2.460,-, terwijl het wettelijke maximum op grond van artikel 67a, lid 1, AWR € 4.920,- bedraagt.

Slechts in uitzonderlijke situaties kan een verzuimboete tot het wettelijke maximum worden opgelegd, namelijk als sprake is van stelselmatig verzuim. Overigens kunnen bij het niet tijdig indienen van belastingaangiften slechts verzuimboetes worden opgelegd en geen vergrijpboetes, behoudens de situatie dat opzettelijk te laat aangifte wordt ingediend. Opmerkelijk feit is voorts dat de verzuimboete voor het laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting is gesteld op € 226,-. Een groot verschil met het minimum boetebedrag ad € 2.460,- (50% van het maximum ad € 4.920,-) voor wat betreft de te laat ingediende aangifte vennootschapsbelasting.

Het verlopen van de aangiftetermijn is derhalve een kostbare aangelegenheid geworden. Een boete wordt overigens niet acuut opgelegd, wanneer de aangifte buiten de termijn wordt ingediend. Wanneer u uw aangifte niet tijdig indient, ontvangt u altijd eerst een herinnering. Indien u daarop niet reageert, ontvangt u een aanmaning. De aanmaning vermeldt de nieuwe termijn waarbinnen de aangifte moet worden gedaan. Doet u niets met de aanmaning en wordt de aangifte na de termijn ingediend die in de aanmaning staat vermeld, dan legt de Belastingdienst een boete op.

Wat kan een belastingplichtige doen indien hem een verzuimboete wordt opgelegd in verband met het niet tijdig doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting? Met de invoering van de strengere wetgeving en de minimum boete bij verzuim ad € 2.460,- zal de Belastingdienst ongetwijfeld meer worden overvallen met telefoontjes en brieven van belastingplichtigen die zijn geschrokken van het bedrag van de boete. En let wel, het gaat hier niet om een vergrijpboete, maar om een verzuimboete dat nu juist ziet op lichtere vergrijpen. Ik ben van mening dat een minimumboete ad € 2.460,- excessief te noemen is. Wanneer het gaat om een verzuimboete, zouden er mijns inziens nu juist ‘strafverzwarende’ omstandigheden moeten bestaan om een dergelijk hoge boete bij een eenvoudig verzuim mogelijk te maken.

De belastingplichtige zal in bezwaar kunnen komen tegen de aanslag waarin de verzuimboete is opgenomen. Bij afwijzing van het bezwaar zal de belastingplichtige in beroep kunnen gaan bij de rechtbank.

Slechts onder bijzondere omstandigheden worden geen boetes opgelegd. Dat is allereerst het geval indien sprake is van afwezigheid van alle schuld (AVAS). Voorts kunnen er strafverminderende omstandigheden bestaan, die leiden tot een vermindering van het boetebedrag. Volgens het Besluit Bestuurlijke Boeten ligt bij verzachtende omstandigheden de nadruk op buiten de (directe) invloedssfeer van belanghebbende liggende gebeurtenissen. “Voor de beoordeling of die omstandigheden tot matiging van de boete aanleiding kunnen geven, kan het van belang zijn of, dan wel in hoeverre, belanghebbende maatregelen heeft getroffen of had kunnen treffen om het verzuim of vergrijp te voorkomen.” Ook financiële omstandigheden kunnen aanleiding geven om de opgelegde boete te matigen. Dat geschiedt slechts in bijzondere gevallen en in elk geval niet wanneer de oorzaak daarvan is te wijten aan de belanghebbende zelf.

Een in mijn ogen belangrijk gegeven met betrekking tot de verzuimboete bij een te laat ingediende aangifte is het volgende. Volgens het Besluit Bestuurlijke Boeten kan een boete worden verlaagd, indien er sprake is van een wanverhouding tussen het verzuim en de opgelegde boete. Deze bepaling lijkt de mogelijkheid te bieden om in rechte met succes op te komen tegen de verzuimboete, wanneer die in beginsel wordt gesteld op ten minste € 2.460,-. Zeker als de belastingplichtige vennootschap een verlies heeft gerealiseerd of in verhouding tot de verzuimboete een zeer bescheiden winst heeft gemaakt, zal er een reden kunnen zijn om de boete te matigen. Hoe met deze bepaling in de praktijk zal worden omgegaan is nog niet geheel duidelijk. Ongetwijfeld zullen zowel de Belastingdienst als belastingplichtigen en hun gemachtigden geïnteresseerd in de rechtspraak die in dit opzicht zal gaan verschijnen.

In een zaak die door de rechtbank Arnhem is beslist was in een kwestie sprake van en verzuimboete van € 50,-. Deze was bijna even hoog als de opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting, die € 62,-. De rechtbank was van oordeel dat de boete proportioneel was en dat er geen sprake was van een wanverhouding tot het beboetbare feit. Gezien het feit dat de bedragen erg laag zijn in verhouding tot de in verzuimboete ad € 2.460,- zoals hiervoor is beschreven, acht is deze procedure niet maatgevend. Ik ben in elk geval van mening dat er alle reden is tot matiging, indien de belastbare grondslag lager is dan de minimumstandaard van de boete ad € 2.460,-. In mijn ogen is in alle redelijkheid niet een beleid vol te houden dat neerkomt op verzuimboeten die 100% of meer bedragen van de beboetbare grondslag. Het mag naar mijn mening niet zo zijn dat een verzuimboete daarmee heimelijk het karakter verkrijgt van een vergrijpboete. In mijn ogen dient de wetgever de wetgeving te herzien. Zeker van de huidige Staatssecretaris van Financiën, die deel uitmaakt van een politieke beweging die zegt zich hard te maken voor de belangen van ondernemers en het MKB, mag verwacht worden dat het onderhavige (verzuim)boete beleid wordt herzien. Het zal mij benieuwen hoeveel procedures gevoerd zullen worden over de verzuimboetes. Ik verwacht in elk geval dat het er veel zullen worden. Wellicht brengt dat onze wetgever op andere gedachten. Want zoals het nu geregeld is, gaat het niet.

Een tip is om in dergelijke kwesties pro forma-bezwaar dan wel pro forma-beroep aan te tekenen en de procedure in overleg met de belastinginspecteur aan te houden totdat er meer duidelijk is ontstaan over het beleid in deze kwestie en / of  er jurisprudentie is verschenen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mr. dr. G.H. Sjobbema, advocaat en fiscaal jurist bij Heresingel 26 Advocatuur te Groningen

Laatst aangepast op dinsdag, 28 juni 2011 05:06
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login